นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยในเดือนสิงหาคม 2557 ว่า ดัชนีฯอยู่ที่ระดับ 88.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 89.7 ในเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ4 เดือนโดยค่าดัชนีฯ ที่ลดเกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขาย การผลิตและผลประกอบการที่ลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลต่อการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศประกอบกับเป็นช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วมหลายจังหวัดและราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำทั้งนี้เมื่อจำแนกความเชื่อมั่นรายภูมิภาคพบว่าภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ความเชื่อมั่นลดลงเหลือระดับ 89.6 85.3 และ75.9 ลดลงจากระดับ 92.4 86.0 และ78.2 ตามลำดับจำแนกตามขนาดอุตสาหกรรมพบว่า ขนาดเล็ก และกลาง ลดลงเหลือระดับ 86.7 และ87.1 จากระดับ 88.8 และ88.7 ตามลำดับ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่เน้นตลาดในประเทศลดลงเหลือ 89.9 จาก 90.8 “ความกังวลต่อการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศสะท้อนจากดัชนียอดคำสั่งซื้อและยอดขายในประเทศที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้านั้นโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าคงทนประเภทรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบกับหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมทำให้เกิดอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า และราคาสินค้าเกษตรยังไม่ดีนัก”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. ลดลง

Posts related