นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  เปิดเผยถึงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนมี.ค. 57 จำนวน 1,107 ราย  ดัชนีเชื่อมั่นอุต ฯ ในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 84.7 ปรับลดลงจากระดับ 85.7 ในเดือนก.พ. ถือว่า เป็นอัตราต่ำสุดในรอบ 57 เดือน นับตั้งแต่เดือนก.ค.  52  เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลปัญหาการเมือง ทำให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัว เห็นได้จากยอดคำสั่งซื้อและยอดขายที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น แต่ไม่สามารถปรับราคาขายได้ ทำให้ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่นที่จะขยายการลงทุน   ทั้งนี้หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อต่อไป จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 99.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 98.4 ในเดือนก.พ. เนื่องจากผู้ประกอบการเริ่มมีความเชื่อมั่นในสถานการณ์ข้างหน้าว่า ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการจะปรับเพิ่มขึ้น  สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือนมี.ค.นี้ คือ ต้องการให้มีการเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองให้ยุติโดยเร็ว โดยใช้สันติวิธี ขณะเดียวกันภาครัฐควรหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ เร่งเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับประเทศ  คู่ค้าสำคัญ ที่ยังไม่มีความตกลงระหว่างกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน รวมถึงควรมีการกำหนดนโยบายและโครงการสนับสนุนด้านการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเอสเอ็มอี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดัชนีเชื่ออุตฯมี.ค.ต่ำสุดรอบ 57 เดือน

Posts related