นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เดือนก.พ.นี้ เตรียมนัดประชุมผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามการดำเนินนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาล โดยเฉพาะความก้าวหน้าของโครงการในปีงบประมาณ 57 และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ก่อนสรุปรายละเอียดเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณารับทราบ เบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายของการดำเนินนโยบายดังกล่าว จะสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยได้ถึงปีละ 8,346 ล้านบาท “การเชิญผู้ตรวจทุกกระทรวงมาคุยกันครั้งนี้ จะขอรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำว่าคืบหน้าอย่างไร โดยผู้ตรวจสำนักนายกฯทุกคนจะนั่งเป็นประธาน และเชิญผู้ตรวจของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบมาหารือกัน โดยตนเอง มีเขตที่รับผิดชอบ คือเขต 8 มีจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และจะหารือถึงเรื่องอาหารฮาลาล ทั้งการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และมาตรฐานการผลิตที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่” ทั้งนี้ในโครงการที่สำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว มีทั้งหมด 5 โครงการ จากทั้งหมด 16 โครงการ คือ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ด้านพืช) อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีพืชหลักที่สำคัญคือ ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา วงเงิน 365 ล้านบาท ,โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก ของกระทรวงแรงงาน วงเงิน 14 ล้านบาท ,โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก ของกระทรวงอุตสาหกรรม วงเงิน 287 ล้านบาท รวมทั้งโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ของกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 33 ล้านบาท และโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสู่มาตรฐานสากล (ไพรมารี จีเอ็มพี) ของกระทรวงสาธารณะสุข ส่วนโครงการอื่นๆ เช่น โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ของกระทรวงเกษตรฯ โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าฮาลาล ของกระทรวงพาณิชย์ และโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะให้ผู้ตรวจราชการของกระทรวงที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้า ก่อนสรุปรายละเอียดภาพรวมของโครงการเสนอมาที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดันครัวไทยสู่ครัวโลกอีกเฮือก!

Posts related