นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ตั้งเป้าหมายผลักดันให้ไทย เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่สำคัญในอาเซียนภายในปี 63 โดยเน้นผลิตสิค้าที่มีนวัตกรรม และยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในราคาที่เหมาะสม แทนการนำเข้าสินค้าที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมในประเทศเชื่อมต่อเครือข่ายการผลิตของโลก  ทั้งนี้ กระทรวงฯ มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ดำเนินโครงการนำร่อง 3 โครงการ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีการตื่นตัวร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยโครงการได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 55 และใน 2 ปีแรกถือว่า ดำเนินการได้ดี จึงจะผลักดันโครงการนี้ต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 3 และจะเร่งผลักดันมาตรการอื่นๆควบคู่กัน เช่น การส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ และการแก้ไขกฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคต่างๆ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดันไทยฐานผลิตอุปกรณ์แพทย์ในอาเซียน

Posts related