รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา น.ส.ชนิสา ชุติภัทร์ รองผู้จัดการ ตลท. ได้ลงนามในหนังสือเวียนแทนกรรมการและผู้จัดการ ตลท. ถึงบริษัทสมาชิกทุกบริษัท ถึงแนวทางการปฎิบัติ เกี่ยวกับการหยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยระบุว่า ตลท.อาจเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณาสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดในตลท. กรณีเกิดเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชน หรือ เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมสำหรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตอัน ร้ายแรงที่มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น เหตุจลาจล ,การก่อการร้าย ,ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ตลท.มีมติให้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเดิมเกี่ยวกับการหยุดซื้อขายจากเหตุขัด ข้องเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย ในเรื่องของการนับจำนวนสมาชิกที่ขัดข้อง เพื่อให้มีแนวทางที่สอดคล้องกัน คือการเกิดเหตุวิกฤตร้ายแรงที่มีผลกระทบวงกว้าง เช่น เหตุจราจล หมายถึง การก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคล้ายสงครามกลางเมือง คือ กรณีที่ 1 มีมวลชนขนาดใหญ่ รวมตัวกันเคลื่อนไหว เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และอาจจะไม่สามารถควบคุมมวลชนที่มารวมตัวกันนั้นได้ จนนำไปสู่การจลาจล สร้างความวุ่นวาย สับสน และเกิดความเสียหาย โดยเมื่อสถานการณ์พัฒนาสู่การจลาจลแล้ว ก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือก่อการร้าย ซึ่งหมายถึงการกระทำใด ๆ ที่สร้างความปั่นป่วนให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว เพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์กรค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำ หรือละเว้นการกระทำการอย่างหนึ่งอย่าง ใด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินที่สำคัญ รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนกรณีที่ 2 คือ เหตุวิกฤตร้ายแรงที่มีผลกระทบวงกว้างดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสมาชิกตาม เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังนี้ เช่น สมาชิกไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วยระบบซื้อขายหลักของตนเอง เข้ามาในระบบซื้อขายของตลท. หรือไม่สามารถใช้ระบบสำรองที่ตลท. จัดเตรียมไว้ มีเกินกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สมาชิกไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วยระบบหลักของตนเข้ามาในระบบซื้อขาย ของ ตลท. มีจำนวนเกินกว่า 1 ใน 2 ของสมาชิกทั้งหมด โดยตลท.ได้เริ่มใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 57 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เมื่อตลท.สั่งหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ จะแจ้งให้สมากชิกทราบ และกำหนดเวลาเปิดการซื้อขายใหม่ ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลท. เช่น ผ่านระบบการซื้อขาย ระบบเผยแพร่ข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือเอสเอ็มเอส เป็นต้น ส่วนการเปิดการซื้อขายหลังการหยุดทำการซื้อขายไปแล้วนั้น ตลท.จะพิจารณาตามเวลาซื้อขายปกติที่คงเหลือตามความเหมาะสม โดยอาจพิจารณาปิดทำการซื้อขายไม่เกิน 17.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง แต่กรณีที่ระบบการซื้อขายของสมาชิกเกิดขดข้อง สมาชิกสามารภขอใช้ระบบสำรองที่ตลท.จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งตลท.จะจัดสรรจำนวนการใช้งานตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตลาดหุ้นหยุดซื้อขายหุ้นได้ถ้าเกิดจราจล

Posts related