นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า ตัวเลขการว่างงานของคนไทยในเดือนส.ค.57 มีผู้ว่างงานจำนวน 287,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.7% และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีผู้ว่างงานลดลง 28,000 คน จากผู้ว่างงาน 315,000 คน  และเมื่อเทียบกับเดือนก.ค.56 ที่มีผู้ว่างงาน 379,000 คน จำนวนผู้ว่างงานลดลง 92,000คน โดยในจำนวนผู้ว่างงาน 287,000 คน แยกเป็น ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 138,000 คน และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 149,000 คน แบ่งเป็นภาคการบริการและการค้า 79,000 คน ภาคการผลิต 62,000 คน และภาคเกษตรกรรม 8,000 คน สำหรับระดับการศึกษาของผู้ว่างงานพบว่า มีผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวน 111,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมต้น 62,000 คน ระดับประถมศึกษา 56,000 คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 41,000 คน และผู้ที่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา 17,000 คน และเมื่อแยกเป็นรายภาคพบว่า ภาคกลางมีผู้ว่างงานสูงสุดจำนวน 91,000 คน รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60,000 คน ภาคใต้ 57,000 คน ภาคเหนือ 49,000 คน  และกรุงเทพมหานคร 30,000 คน ขณะที่ในเดือนส.ค.57 มีจำนวนผู้มีงานทำ 38.37 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำในภาคเกษตร 13.64 ล้านคน  และนอกภาคเกษตร24.73 ล้านคน เมื่อเทียบกับเดือนส.ค.2556 พบว่ามีจำนวนผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรลดลง 280,000 คน ขณะที่นอกภาคเกษตรมีผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 460,000 คน  โดยเพิ่มขึ้นในสาขาที่สำคัญเช่น สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์มากที่สุด 400,000 คน รองลงมาเป็นสาขาการผลิต 170,000 คน สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 90,000คน  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตัวเลขว่างงานของคนไทย ส.ค.57 ลดลง

Posts related