นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ที่ประชุมของคณะกรรมการฯได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยประจำเดือน ก.ย. 57 จำนวน 52 ราย มีการนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน43,858 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 43,481 ล้าน เนื่องจากในเดือนก.ย. 57 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบริการทางการเงินอื่นเช่น บัตรเครดิต แฟ็กเตอริ่ง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง สำหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาต เช่น ธุรกิจบริการทางการเงินและบริการให้แก่บริษัทในเครือ ในกลุ่มจำนวน35ราย เงินลงทุน 43,285 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบัตรเครดิต บริการ แฟ็กเตอริ่ง ให้เช่าซื้อ ลีสซิ่งยานพาหนะให้กู้ยืมเงินเรียกเก็บหนี้ให้เช่าพื้นที่อาคาร และบริการด้านการตลาดเป็นต้น โดยประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ญี่ปุ่นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจีน เนเธอร์แลนด์ เกาหลีและออสเตรเลียนอกจากนี้ยังมีธุรกิจนายหน้าตัวแทนจำนวน 6ราย มีเงินลงทุนจำนวน522ล้านบาท ได้แก่การทำกิจการนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยและนายหน้าจัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือประเทศที่ได้รับอนุญาตคือญี่ปุ่น , ธุรกิจสำนักงานผู้แทนจำนวน 5 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 15 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจการผลิตการตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่สหราชอาณาจักรสิงคโปร์ และญี่ปุ่นธุรกิจค้าปลีกจำนวน 5 รายมีเงินลงทุนจำนวน 31 ล้านบาทได้แก่การค้าปลีกสินค้าต่างๆ เช่น แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและค้าปลีกอุปกรณ์การตรวจวัดวิเคราะห์ค่าสารเคมี เป็นต้นประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ ญี่ปุ่นและมาเลเซีย ,ธุรกิจค้าส่งจำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 5 ล้านบาทได้แก่การค้าส่งรถและเครื่องที่ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่เยอรมนี อย่างไรก็ตามเมื่อรวม 9 เดือนในปี 57 (ม.ค. – ก.ย.57) คณะกรรมการฯได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 313 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 58,077 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ต่างด้าวแห่ลงทุนในไทยทะลัก 4.38 หมื่นล้าน

Posts related