รายงานข่าวจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยรายงานทางวิชาการเรื่องโมเดลใหม่การพัฒนา ต้องยกระดับการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีภาคการผลิต โดยระบุว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มลดลงในอนาคต โดยมีปัญหาหลักคือ แรงงานภาคเกษตรกรรมที่เหลืออยู่ ซึ่งจะเคลื่อนย้ายไปภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถกระจายการผลิตได้มากกว่านี้โดยง่ายอีกแล้ว ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่ให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก ยังแฝงความไม่ยั่งยืน และถ้าไม่เพิ่มผลิตภาพภาคการผลิตที่สำคัญได้ ทั้งนี้การเพิ่มผลิตภาพถือเป็นโจทย์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย เพราะมีปัญหาหลายอย่างที่ทำให้การเพิ่มผลิตภาพของการผลิตเป็นไปได้ยาก โดยมีปัญหาสำคัญ 6 ด้าน คือ การขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ความไม่มีประสิทธิผลของมาตรการจูงใจด้านภาษี การขาดประสิทธิภาพของระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยรวม การขาดความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย ปัญหามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ “50 ปีที่ผ่านมา ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจค่อนข้างมาก โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการพึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก เป็นการใช้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการส่งออกเป็นพลังขับเคลื่อน ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตในจีดีพีของไทยมีสูงถึง 35.6% ถือว่าสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก แต่ปัญหาสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของไทย คือยังไม่สามารถสร้างผลิตภาพได้มากพอ ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับสูงขึ้นได้ โดยใช้ปัจจัยนำเข้าเท่าเดิม” ขณะเดียวกันไทยยังมีแนวโน้มการใช้พลังงานในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออก และที่สำคัญคือ อุตสาหกรรมการผลิตของไทยยังมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่จำกัดด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีดีอาร์ไอแนะยกระดับภาคการผลิต

Posts related