ทีดีอาร์ไอ ชี้ตลาดซอฟต์แวร์ในไทยยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัญหาแนะ “ซิป้า ซอฟต์แวร์พาร์ค” และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรจุหลักสูตรปั้นบุคลากร ป้อนตลาดระยะยาว นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ปัจจุบัน มูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจภาพรวมมูลค่าการผลิตเฉพาะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คาดว่าปี 2556 จะอยู่ที่ 39,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.2% ในขณะที่ ปี 2557 จะมีมูลค่าประมาณ 44,026 ล้านบาท โดยซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว ปี 2556 จะมีมูลค่าการผลิตที่ 4,886.7 ล้านบาท และปี 2557 อยู่ที่ 5,864 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามลำดับ สำหรับ สาเหตุหลักเป็นผลจากความต้องการที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดและปัญหาที่สำคัญในการขยายตัวของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์ แวร์ รวมทั้งซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวของไทย คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ อีกทั้ง หลัก สูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษายังไม่สอด คล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ต้องเสียเวลาในการฝึกอบรมพนักงานนานถึง 6-12 เดือน อีกทั้ง พนัก งานจบใหม่ชอบเปลี่ยนงาน จึงทำให้ขาดความต่อเนื่องในการสะสมความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ยังประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และขาดการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง อีกทั้งบริษัทที่ตั้งอยู่นอกเมืองนั้นจะมีปัญหาในการหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เพราะบุคลากรจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะกรุงเทพฯ เนื่องจากระดับความเจริญที่แตกต่างกันระหว่างในเมืองและนอกเมือง โดยภาพรวมยังมีอัตราการขาดแคลนสูงถึง 8 พันคน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ซิป้า เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.ควรจัดหลักสูตรในสถานศึกษาเพื่อป้อนตลาดซอฟต์แวร์ไทย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีดีอาร์ไอ ชี้ไทยขาดนักผลิตซอฟต์แวร์

Posts related