นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการชี้แจงข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการค้าและเครือข่ายที่มีอยู่ในต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการค้ากับต่างประเทศตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ว่า ขณะนี้สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศทั้ง66แห่งได้ทำการชี้แจงสถานการณ์ในไทย พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นและแนวความคิดในการบริหารราชการแผ่นดินของ คสช. ซึ่งเน้นการสร้างความปรองดองนำความสงบ สันติ และเสถียรภาพให้กลับคืนสู่ประเทศไทยทั้งนี้แนวทางในการชี้แจง ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในต่างประเทศได้ยืนยันว่าในด้านเศรษฐกิจจะไม่มีปัญหาใดๆ โดยไทยยังคงยึดมั่นในนโยบายการค้าเสรีการเจรจาทำความตกลงการค้าเสรี และการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงทางการค้าต่างๆที่ไทยได้ผูกพันไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก และอาเซียนรวมทั้งการให้ความเชื่อมั่นกับนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจกับประเทศไทยว่าทุกอย่างจะยังคงเดินหน้าได้ต่อไป“สำนักงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้นำเข้าผู้ประกอบธุรกิจโดยทั่วไป สมาคมการค้าต่างๆ สื่อมวลชน ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรซึ่งได้ดำเนินการผ่านรูปแบบต่างๆทั้งการพบปะชี้แจง การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ การชี้แจงผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปรษณีย์ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์”"ผลการทำความเข้าใจและชี้แจงตามนโยบายของคสช. ปรากฏว่า ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศต่างๆมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยดีขึ้น และมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายทางเศรษฐกิจการค้าและการทำธุรกิจกับประเทศไทยซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การค้าขยายตัวได้มากขึ้นทั้งในภาคการส่งออก และภาคการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทูตพาณิชย์เร่งเดินสายชี้แจงทั่วโลก

Posts related