นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในปี 57 ธ.ก.ส.ตั้งเป้าหมายขยายฐานสมาชิกกองทุนทวีสุขเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้านราย จากปัจจุบัน 1.18 ล้านราย  รวมยอดเงินออมทั้งสิ้น 5,428 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้ากับธนาคารเกิดการออมเงินอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามแก่ชรา โดยมี 3 รูปแบบ คือ ออมปีละ 1,200 บาท  6,000 บาท หรือ 12,000 บาท  และเมื่อออมต่อเนื่องทุกปีจนอายุครบ 65 ปี จะได้รับคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้ง ธนาคารจะส่งเสริมในด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ในช่วงที่ออมสมาชิกกองทุนทวีสุขจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น  ดอกเบี้ยเงินออมในอัตราพิเศษ  การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 100,000 บาท, เงินรับขวัญบุตรแรกเกิดคนละ 500 บาท ไม่เกิน 2 คน, เงินช่วยเหลือค่าทำศพสูงสุดรายละ 10,000 บาท, เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลปีละไม่เกิน  2,000 บาท  ตามรูปแบบการออม รวมทั้งสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินกับ ธ.ก.ส. ได้ไม่เกิน 30% “สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่สวัสดิการต่าง ๆ ยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่มีบุตรหลานเลี้ยงดูเป็นที่พึ่ง รวมทั้งไม่มีเงินออมที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิต  ต้องอยู่อย่างยากลำบาก  โดยเฉพาะเกษตรกรไทยที่ส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันใด ๆ ในการประกอบอาชีพ จึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด” อย่างไรก็ตาม สวัสดิการที่ ธ.ก.ส. ส่งมอบให้กับสมาชิกไปแล้ว คือ ค่าสินไหม 1,096 ราย วงเงิน  55.8 ล้านบาท  เงินรับขวัญบุตร 5,722 ราย วงเงิน 2.9 ล้านบาท เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 3,307 ราย วงเงิน 16.9 ล้านบาท และเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล 132 ราย วงเงิน 100,000 บาท  รวมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 10,257 ราย  คิดเป็นวงเงิน 75.7 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ในสถาบันพระบรมราชชนก ให้กับบุตรหลานเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนทวีสุข  เพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดและดูแลสุขภาพของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ชนบท  เป็นระยะเวลา 5 ปี จำนวน 999 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีบุตรหลานเกษตรกรสำเร็จการศึกษาแล้ว 218 คน และได้ทำงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดกิจกรรมเกษตรกรสุขภาพดีกับ ธ.ก.ส. โดยการตรวจเช็คสุขภาพฟรีให้กับสมาชิกอีกด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธกส.ลุยขยายฐานสมาชิกกองทุนทวีสุข

Posts related