นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบ สถาบันเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อย วงเงิน 1,184 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการและผู้ค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (เอ็มอาร์อาร์) -3 หรือ 4% และสถาบันเกษตรกร อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายชั้นดี (เอ็มแอลอาร์) -3 หรือ 2% เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมและแปรรูปเพื่อการส่งออก ได้แก่ การรวบรวมลำไยสด การแปรรูปลำไยอบแห้งทั้งเปลือกและลำไยอบแห้งเนื้อสีทองทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้กำหนดแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน พะเยาและแพร่ ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนก.ค.และส.ค.สูงถึง 530,802 ตัน โดยใช้มาตรการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต มาตรการส่งเสริมการแปรรูปและมาตรการส่งเสริมด้านการตลาดเข้ามาแก้ปัญหา“เชื่อว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะรองรับปริมาณลำไยสดในตลาดได้ไม่ต่ำกว่า 73,600 ตัน และช่วยยกระดับราคาลำไยในพื้นที่ให้สูงขึ้น ส่งผลดีต่อเสถียรภาพราคาผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการด้านการตลาดผลผลิตลำไย ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับผู้ปลูกลำไยทั้งเพื่อการบริโภคและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ”นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังสนับสนุนการกระจายผลผลิตลำไยสดสู่ผู้บริโภคผ่านเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ตามแนวทางเพื่อนช่วยเพื่อน พร้อมสนับสนุนสินเชื่อลำไยใกล้บ้านแก่ผู้ค้ารายย่อยเพื่อซื้อผลผลิตลำไยสดไปขายยังผู้บริโภคทั่วประเทศ วงเงินประมาณ 100 ล้านบาท รวมถึงการจัดงานมหกรรมลำไยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นการบริโภคลำไยภายในประเทศให้มากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธกส.อัดสินเชื่อพันล้านอุ้มลำไย

Posts related