รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ธปท.ได้กำหนดให้วันที่ 11ส.ค.57เป็นวันหยุดทางการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษเพิ่มอีก1 วันเพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นภาคธุรกิจท่องเที่ยวและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นไปตามมติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่มีมติให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ธปท.ได้ประกาศวันหยุดให้รับทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นทำให้ภาคธุรกิจสามารถเตรียมการปรับตัวได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ แม้ในวันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดทางการแต่สถาบันการเงินสามารถใช้ดุลยพินิจในการเลือกเปิดสาขาบางแห่งเช่น สาขาในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้เช่นเดียวกับกรณีเป็นวันหยุดตามปกติทั่วไปแต่ทั้งนี้ก็ควรคานึงถึงการดูแลพนักงานของสถาบันการเงินตามสมควรด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.ประกาศ11ส.ค.วันหยุดสถาบันการเงิน

Posts related