นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดเผยว่าธปท.อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายในเฟสที่ 1 ให้เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดออกมาใช้ได้ เช่น การผ่อนคลายเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม สำหรับแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ล่าช้าออกไปจากแผนเดิม ที่คาดว่า จะออกประกาศใช้ได้ภายในต้นปี 57 นอกจากต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้ว ยังติดปัญหา เกี่ยวกับการออกประกาศกระทรวงการคลัง เนื่องจาก ล่าสุดรัฐบาลอยู่ในตำแหน่งรักษาการ ดังนั้นรมว.คลังจึงไม่สามารถเซ็นออกประกาศได้ในขณะนี้แต่คาดว่า เฟสแรกน่าจะเสร็จสมบูรณ์ และออกประกาศครบทุกด้านได้ไม่เกินไตรมาส 3 ปีนี้ส่วนการประเมินผล แผนแม่บทในเฟสแรก ที่ธปท.ได้ทำไปแล้วนั้นเช่นการผ่อนคลายเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของนิติบุคคล โดยผ่อนคลายโดยการยกเลิกการกำหนดเพดานเงินลงทุนที่100ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา สามารถไปลงทุนได้อย่างไม่จำกัดวงเงิน การอนุญาตให้นักลงทุนไทยที่ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศไว้แล้ว สามารถยกเลิกการป้องกันความเสี่ยงได้เสรี การขยายวงเงินในสถาบันการเงินในประเทศ สามารถกู้ยืม และให้กู้ยืมเงินบาท ให้กับ นักลงทุนต่างประเทศหรือผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเป็น500ล้านบาท“ยอมรับว่าปัญหาทางการเมืองในประเทศ มีผลสำคัญ ต่อการตัดสินใจไปลงทุนต่างประเทศ เดิมธปท.คาดว่า ตัวเลขการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ ออกไปลงทุนต่างประเทศ น่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ตัวเลขเหล่านี้ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากสถานการณ์ในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่มาตราการที่ธปท.สามารถทำได้ฝ่ายเดียว ต้องทำงานร่วมกันในหลายหน่วยงาน บางหน่วยงานก็ยังมีอะไรที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้”ส่วนแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายเฟสที่2 ธปท. ก็มีการพิจารณาแบบคู่ขนานกันไป กับเฟสแรก เนื่องจากต้นเหตุของการเกิดเฟส 2 ต้องมาจาก การผ่อนคลายเพิ่มเติมในเฟสแรก หรือมีความเกี่ยวเนื่องกับเฟสแรก ดังนั้นการเปิดแผนแม่บทเฟส2 จึงต้องมีกระประมวลผลเฟสแรกให้ชัดเจนก่อน ทั้งนี้ คาดว่า จะเห็นรูปแบบของเฟส 2ได้ปลายปี 57 นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.เดินหน้าแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้าย

Posts related