นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ธพว.ได้ออก ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุขเอสเอ็มอี วงเงินรวมทั้งหมด 19,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยได้ 10,000 – 20,000 ราย โดยมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย ตอบสนองผู้ประกอบการรายใหม่ และดูแลลูกค้าเดิมของธนาคาร ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ มีเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ปรับปรุง พัฒนากิจการให้ดีขึ้น ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค.58“ธพว.ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหนุนนโยบายรัฐบาล ชูบทบาทสถาบันการเงินหลัก เพื่อการพัฒนาของประเทศ พลิกฟื้นธุรกิจรายย่อย โดยออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 9 เมนูดังกล่าว เพื่อตอบสนองผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจ เพื่อเริ่มต้น ขยาย หรือปรับปรุงกิจการ ด้วยหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 28 หน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุน”ทั้งนี้ ธพว.จะให้บริการปรึกษาแนะนำ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเอสเอ็มอี ให้กู้เงินมาดำเนินธุรกิจให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้ลูกค้าเดิมให้มากขึ้น โดยจะเดินสาย 4 ภาคทั่วประเทศ ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ ใช้บริการสินเชื่อทั้ง 9 เมนูคืนความสุข ได้โดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีหลายรูปแบบที่ตอบสนองรายใหม่ และลูกค้าเดิมที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ เป็นทุนหมุนเวียน ปรับปรุงและพัฒนากิจการให้ดีขึ้น ได้แก่ สินเชื่อโอท็อป กู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท ปลอดเงินต้นสูงสุด 1 ปี, สินเชื่อซื้อสถานประกอบการ กู้ได้สูงสุด 15 ล้านบาท นาน 15 ปี ปลอดเงินต้น 15 เดือน ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ -1% ต่อปีช่วง 3 ปีแรก, สินเชื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ให้กู้ 5 ล้านบาทต่อราย ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 1 ปี พิเศษรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญฟรีนอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อลงทุนโครงการที่ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม กู้ได้สูงสุด 15 ล้านบาท, สินเชื่อ สไมล์ แฟคเตอริง สำหรับลูกหนี้การค้าที่รับโอนสิทธิ์จากภาครัฐ, สินเชื่อ เอ็กซ์ตร้า เอสเอ็มอี ให้ลูกค้าเดิมกู้ รวมลูกค้าไม่มีหลักประกัน กู้เพิ่มได้สูงสุด 5 ล้านบาท ใช้เพียง บสย. ค้ำประกัน, สินเชื่อ แฮปปี้ โลน กู้ได้สูงสุด 120% ของมูลค่าหลักประกัน, สินเชื่อสำหรับลูกค้าชั้นดี และสินเชื่อแฟคเตอริง เปลี่ยนลูกหนี้การค้าภาคเอกชนให้เป็นเงินสด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธพว.ส่งสินเชื่อ 9 เมนูคืนความสุขเอสเอ็มอี

Posts related