นายนริศ ชัยสูตร ประธานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารประชุมวาระพิเศษในรอบ 6 เดือน มีมติเอกฉันท์ให้เลิกจ้าง นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข กรรมการผู้จัดการธนาคาร โดยมีค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการชดเชยให้ 6 เดือน และให้หยุดปฎิบัตหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.57 เป็นต้นไป โดยได้แต่งตั้งให้ น.ส.ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการแทน เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฟื้นฟู ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การดำเนินงานของนายมนูญรัตน์ ไม่ผ่านตามวัตถุประสงค์ที่เสนอให้กับคณะกรรมการธนาคารทั้ง 7 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ทั้งผลของการดำเนินงาน 70% และวิธีการบริหาร 30% เนื่องจากกรรมการผู้จัดการไม่รักษาผลประโยชน์ธนาคาร ขาดหลักธรรมมาภิบาล, รายงานตัวเลขเป็นเท็จซึ่งเป็นข้อมูลที่ผิดระเบียบ ไม่ปฎิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบการทุจริตย้อนหลังอีกด้วย ซึ่งการเลิกจ้างสัญญาในครั้งนี้ สามารถทำได้โดยมติของคณะกรรมการ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลรักษาการ อย่างไรก็ตาม ส่วนกรณีการจ่ายโบนัสประจำปีของธนาคารต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 2 ก.ค.56 โดยผลการดำเนินงานปี 56 ที่ผ่านมา ธนาคารมีกำไรก่อนการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน 656 ล้านบาท เป็นมาจากการปฏิบัติงานตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงกาาคลังเมื่อเดือน ม.ค.56 ก่อนที่นายมนูญรัตน์ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธพว.เด้ง เอ็มดีพ้นเก้าอี้

Posts related