น.ส. ผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า  ในเดือน ก.ค. 57 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศจำนวน  5,592 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน  8% และสูงที่สุดในรอบปี ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป,อสังหาริมทรัพย์,ภัตตาคาร,ร้านอาหาร, ขายส่งเครื่องจักร และ ธุรกิจจัดนำเที่ยว เป็นต้น เมื่อรวมทั้งปีคาดว่าจะมีผู้ประกอบธุรกิจมาขอยื่นจดทะเบียน 60,000 – 65,000 ราย  โดยจำนวนนี้เป็นธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปไม่ต่ำกว่า7,000 รายเพื่อรองรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่และรอประมูลงานในโครงการโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2.4 ล้านล้านบาท “ยอดการจดทะเบียนบริษัทใหม่ในช่วง 7 เดือนของปี (ม.ค. – ก.ค. 57)อยู่ที่ 35,058 รายแม้ว่าจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 18%  สาเหตุมาจากเรื่องความเข้มงวดจากการจดทะเบียนค้าสลากและในช่วงต้นปีมีปัญหาเรื่องของการเมืองแต่เชื่อว่าในช่วงครึ่งหลังของปีผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยมาจดทะเบียนมากขึ้นเพื่อรอโครงการใหม่ๆของรัฐบาลเช่น โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ 6 เส้นทาง วงเงิน 127,472 ล้านบาท”                 น.ส.ผ่องพรรณ กล่าวว่าตั้งแต่มีการจัดตั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีธุรกิจมาจดทะเบียนจัดบริษัทใหม่กว่า 1.2ล้านราย เงินทุนจดทะเบียน 14 ล้านล้านบาทแต่ปัจจุบันเหลือบริษัทที่ดำเนินกิจการทั่วประเทศจำนวน 568,276 ราย ทุนจำทะเบียน10.79 ล้านล้านบาท   แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 396,842 รายบริษัทมหาชนจำกัด1,061 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 170,373 ราย             ส่วนการจดทะเบียนเลิกกิจการในเดือนก.ค. 57 จำนวน 1,477 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6% เมื่อรวม 7เดือน มีการเลิกกิจการทั้งสิ้น 7,327 ราย และทั้งปีน่าจะมีการเลิกกิจการ 15,000ราย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มก่อสร้างอาคารทั่วไป และ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทั้ง 2กิจการนี้มีการจดทะเบียนเยอะก็ต้องเลิกกิจการจำนวนมากตามไปด้วย โดยปัจจัยหลักๆมาจากไม่มีผลประกอบการเป็นจำนวน40%เนื่องจากไม่สามารถประมูลงานได้ รองลงมาเป็นเรื่องของการขาดทุน และหุ้นส่วนทะเละกัน เป็นต้น                 “ในส่วนของการเลิกกิจการนั้นในปี57 จำนวน 15,000 รายถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เปิดกิจการแล้วก็ต้องปิดสำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้และที่สำคัญยังเป็นอัตราที่น้อยกว่าปี 56ที่มีการเลิกกิจการ 17,000 รายซึ่งปัญหามาจากการขาดทุนและสภาพคล่องการเงินไม่ดร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเอสเอ็มอีสายป่านการลงทุนจึงน้อยกว่ารายใหญ่”                ทั้งนี้ที่น่าจับตาคือการจัดตั้งบริษัทรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะขยายมากขึ้นซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เงินทุน และการจ้างงานเชื่อว่าแนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจจะกลับมาเป็นขาขึ้น  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธุรกิจก่อสร้างแห่เปิดบริษัทใหม่

Posts related