สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา คือหนึ่งในสิทธิผู้บริโภคที่พึงได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ เพราะปัจจุบันมีผู้บริโภคจำนวนมากได้ถูกละเมิดสิทธิสาเหตุมาจากไม่ทราบถึงสิทธิของตนเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของตัวเอง สคบ. จะขอบอกกล่าวเกี่ยวกับธุรกิจที่มีการควบคุมสัญญาที่ผู้บริโภคควรทราบเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ปกป้องสิทธิและได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา มีดังนี้ (1) ธุรกิจบัตรเครดิต เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค เช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บัตรเครดิตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน การยกเลิกสัญญาหรือการใช้บัตรชั่วคราวผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ (2) ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักร ยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การยึดรถคืนได้ต่อเมื่อท่านผิดนัดชำระค่างวดติดต่อกัน 3 งวด และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวให้นำเงินที่ค้างไปชำระในเวลาอย่างน้อย 30 วัน (3) ธุรกิจขายห้องชุด เป็นธุรกิจที่ควบ คุมสัญญา โดยกำหนดให้ระบุหน้าที่ของผู้บริโภคที่จะต้องชำระเงินตามสัญญาและหน้า  ที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์เมื่อใด นอกจากนี้ยังต้องระบุวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่นำมาก่อสร้าง รวมทั้งห้ามใช้ข้อความที่เป็นการยก เว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบที่เกิดจากความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ (4) ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน ที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สาระสำคัญที่ควบ คุม เช่น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องส่งใบแจ้งการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันครบกำหนดชำระและผู้บริโภคมีสิทธิขอรับใบแจ้งรายการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เดียวกันโดยไม่ต้องเสียค่า    ใช้จ่าย เป็นต้น (5) ธุรกิจให้กู้ยืมเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงิน เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยกำหนดให้ข้อสัญญาต้องสามารถอ่านได้ชัด   เจน ตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร หากมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (6) ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยกำหนดให้บอกรายละเอียดของสินค้า รวมถึงสภาพว่าเป็นสินค้าใหม่หรือใช้แล้ว ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ผู้เช่าซื้อต้องชำระต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อชำระภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง เป็นต้น (7) ธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ข้อสัญญาที่ระบุยี่ห้อ รุ่น ปีที่  ผลิต อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์ จำนวนเงินหรือสิ่งที่ได้รับไว้เป็นมัดจำ ราคาจำหน่าย ฯลฯ นอกจากนี้ผู้บริโภคสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ และเมื่อเลิกสัญญาแล้วผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินจองหรือสิ่งที่รับไว้เป็นมัดจำภายในสิบห้าวัน หากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนและละเมิดสิทธิของผู้บริโภคดังกล่าวข้างต้น เช่น ไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญา  และแบบถูกต้อง ผู้ประกอบธุรกิจมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และหากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิสามารถร้อง  เรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ที่ผู้บริโภคควรรู้ – ไขปัญหาผู้บริโภค

Posts related