รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า จากการรายงานผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง ที่ได้แจ้งงบการเงินไตรมาส 2/57 แล้ว (ยกเว้นธนาคารเกียรตินาคิน) พบว่า มีกำไรสุทธิรวมประมาณ 51,774 ล้านบาท ลดลง 6,356 ล้านบาท หรือ  10%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิรวมประมาณ 58,100 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่ต่างมีรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิ และ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับธนาคารที่มีกำไรสุทธิเติบโตในปีนี้มีทั้งหมด 6 ธนาคาร คือ ธนาคารทหารไทย มีกำไรสุทธิที่ 2,575 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 2,323 ล้านบาท หรือ 924% เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน  ที่มีกำไรสุทธิ 252 ล้านบาท  รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย์   มีกำไรสุทธิ 14,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,079 ล้านบาท หรือ 16.4 % เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 12,644 ล้านบาท , ธนาคารกรุงไทย มีกำไรสุทธิ 7,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,026 ล้านบาท หรือ 16% เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 6,514 ล้านบาท  ธนาคารกรุงศรีอยูธยา มีกำไรสุทธิ 3,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 420 ล้านบาท หรือ 14% เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 3,040 ล้านบาท ,ธนาคารกสิกรไทย มีกำไรสุทธิ 11,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 731  ล้านบาท หรือ 7% เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 11,000 ล้านบาท,ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ มีกำไรสุทธิ 306 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือ 4% เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 294 ล้านบาท ขณะที่อีก 4 ธนาคารมีกำไรสุทธิลดลง โดยธนาคารกรุงเทพ มีกำไรสุทธิที่  9,029 ล้านบาท ลดลง 1221 ล้านบาท หรือ 11.91% เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 10,250 ล้านบาท, ธนาคารทิสโก้  มีกำไรสุทธิที่  991 ล้านบาท ลดลง 168 ล้านบาท หรือ 14.4% เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 1,159 ล้านบาท, ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย  มีกำไรสุทธิที่  184 ล้านบาท ลดลง 46 ล้านบาท หรือ 20% เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 230 ล้านบาทและธนาคารธนชาต มีกำไรสุทธิที่  1,235  ล้านบาท ลดลง 2,845 ล้านบาท หรือ 70% เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 4,080 ล้านบาท ส่วนธนาคารทหารไทยมีรอัตราการเติบโตสูงถึง 924 % เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี และยังสามารถขยายฐานลูกค้าเงินฝากธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ธนาคารยังคงดำรงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน อยู่ที่ 15.4% โดยเป็นกองทุนชั้นที่ 1 ในสัดส่วน 10.7 % ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดไว้ที่ 8.5% และ 6.0% ตามลำดับ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธุรกิจแบงก์พาณิชย์ไตรมาส 2 กำไรหด

Posts related