นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างประเทศ (เครดิต) บริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งผลการจัดอันดับเครดิตเปรียบเทียบกับองค์กรต่างๆ ในประเทศ โดยเครดิตระยะยาวของ ธ.ก.ส.อยู่ที่ระดับ เอเอเอ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด ส่วนเครดิตระยะสั้นไม่เกิน 13 เดือน อยู่ที่ระดับ เอฟ 1 บวก แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้ตามกำหนด และมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้รายอื่นในประเทศทั้งนี้ การจัดอันดับเครดิตดังกล่าวประเมินจากปัจจัยทางด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อนและอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และข้อมูลทางการเงินและผลประกอบการ โดยมีความน่าเชื่อถือสนับสนุน จากแนวโน้มที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพราะมีความเกี่ยวโยงที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของประเทศด้วย“อันดับเครดิตของ ธ.ก.ส.สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการสนับสนุนในการดำเนินงานปกติภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และสะท้อนถึงบทบาทพิเศษเฉพาะตัวของ ธ.ก.ส.ซึ่งมีความสำคัญต่อการสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและการพัฒนาชนบท”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธ.ก.ส.ปลื้มอันดับเครดิตทริปเปิ้ลเอ

Posts related