นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามการสนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อนำไปจ่ายเพิ่มค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 56/57 ตามมติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้เพิ่มเป็น 160 บาทต่อตัน โดยจ่ายตรงให้ชาวไร่อ้อยทุกตันอ้อย ที่ส่งเข้าหีบให้โรงงานน้ำตาล หรือตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบจริง 103.67 ล้านตัน วงเงินกู้ 16,582 ล้านบาท กำหนดชำระเสร็จสิ้นภายใน 17 เดือนข้างหน้า โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (เอ็มแอลอาร์) -0.75% ต่อปี หรือปัจจุบันเท่ากับ 4.25% ต่อปี"ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงิน เพื่อนำไปรักษาเสถียรภาพราคาในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่ ปี 42 เป็นต้นมา รวม 11 ครั้ง ซึ่งช่วยเหลือ และแก้ปัญหาความเดือนร้อนของชาวไร่อ้อยโดยเฉลี่ยปีละ 150,000 ราย นอกจากนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในระบบการผลิตอ้อย และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ธ.ก.ส. และกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร เพื่อเพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น รวมถึงลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างส่วนต่างรายได้ หรือผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน"ทั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการปลูก การคัดเลือกสายพันธุ์ การอบรมให้ความรู้ และอื่น ๆ ตลอดจนการสนับสนุนสินเชื่อให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เส้นใยจากอ้อย การผลิตไฟฟ้า การทำปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตเอทานอล เพื่อเป็นพลังงานทดแทน โดย ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนเงินทุน เพื่อต่อยอดธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธ.ก.ส.ปล่อยกู้กองทุนอ้อยฯ1.65หมื่นล้านบาท

Posts related