รายงานข่าวจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องการอนุมัติเงิน 376 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยในโครงการประกันภัยนาข้าวฤดูกาลผลิต 57/58 เพราะเป้าหมายพื้นที่ทำประกันครั้งนี้ 1.5 ล้านไร่ คาดว่าต้องใช้เงิน 494 ล้านบาท แต่มีวงเงินที่เหลือจากโครงการเก่า 118 ล้านบาท ทำให้ยังขาดเงินอีก 376 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งเพียงพอต่อการประกันภัยแก่ชาวนาต่อไป โดยเงินที่สำรองไปดังกล่าวนั้น จะเสนอกระทรวงการคลัง ขอค่าชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเอฟดีอาร์ +1 % จากปัจจุบันระดับกว่า 2%ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบแล้ว ก็จะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบต่อไป โดยเรื่องดังกล่าวถือเป็นมาตรการเร่งของ คสช. ที่สั่งให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งในส่วนของ ธ.ก.ส. ได้สั่งทุกสาขาเตรียมแผนขายประกันนาข้าวไว้พร้อมแล้วคาดว่าเริ่มได้ทันที ตั้งเป้าหมายขายประกันครบ 1.5 ล้านไร่ภายในเดือน ก.ย. นี้สำหรับการแบ่งพื้นที่หรือโซนการรับประกันออกเป็น 5 โซน ตามความเสี่ยงภัย คือ พื้นที่เสี่ยงต่ำสุดคิดเบี้ยประกันไร่ละ 129.47 บาท แบ่งเป็น เกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 60 บาท รัฐบาลร่วมจ่ายเบี้ยประกัน 69.47 บาท หากพื้นที่เสี่ยงต่ำมาก คิดเบี้ยประกันไร่ละ 247.17 บาท โดยเกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 70 บาท รัฐบาลจ่ายเบี้ย 177.17 บาทขณะเดียวกัน หากพื้นที่เสี่ยงต่ำคิดเบี้ยประกันไร่ละ 376.64 บาท โดยเกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 80 บาท รัฐบาลจ่ายเบี้ย 296.64 บาท ส่วนพื้นที่เสี่ยงปานกลางคิดเบี้ยประกันไร่ละ 472.94 บาท โดยเกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 90 บาท รัฐบาลจ่ายเบี้ย 382.94 บาท และพื้นที่เสี่ยงสูง คิดเบี้ยประกันสูงสุดไร่ละ 510.39 บาท เกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 100 บาท รัฐบาลร่วมจ่ายเบี้ยประกัน 410.39 บาททั้งนี้ การประกันดังกล่าว มีความคุ้มครองทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากศัตรูพืช แบ่งเป็น ความคุ้มครองความเสียหาย 6 ประเภทได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง วาตภัย อัคคีภัย ลูกเห็บและอากาศหนาว ซึ่งจะได้รับชดเชย 1,111 บาทต่อไร่ ถ้าเสียหายจากภัยศัตรูพืชและโรคระบาดจะคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธ.ก.ส.ไฟเขียวจ่ายเบี้ยประกันภัยนาข้าว

Posts related