ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ    ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมามูลนิธิโทเรฯได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่20 ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก  คือรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลหรือสถาบันที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ  รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถแข่งขันของประเทศไทยกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน                สำหรับปีนี้  ผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2556  ประเภทบุคคล   คือศาสตราจารย์ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ   จาก ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาสรีรวิทยาที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของแคลเซียมและกระดูกตั้งแต่ระดับร่างกายลงไปถึงเซลล์และระดับสารพันธุกรรมและโมเลกุลในภาวะปกติและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพยาธิสภาพเช่น ภาวะกระดูกพรุนที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนเพศภาวะเลือดเป็นกรดหรือโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและโรคเบาหวาน                 นอกจากนี้ยังเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูกขึ้นในหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวนกว่า 100 เรื่อง                 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีพุทธศักราช 2556 ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผลงานเด่นทางด้านการเรียน การสอน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมุ่งเป้าประสงค์ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมยาทั้งด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้ายารักษาโรคจากต่างประเทศ                นอกจากรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วมูลนิธิฯ ยังได้ให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  โดยหัวข้อวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2556 นี้ได้มอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ทุนมูลค่ารวม  4 ล้านบาท ได้แก่สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 9 โครงการ สาขาเคมี 4 โครงการ สาขาฟิสิกส์ 3 โครงการและสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4 โครงการ และยังส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศด้วยการมอบรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้กับครูในโรงเรียนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค รวมมูลค่าทั้งสิ้น 7 แสนบาทอีกด้วย  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นักวิจัยกระดูกมหิดลคว้ารางวัลมูลนิธิโทเร ฯ

Posts related