ข่าวจากบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  แจ้งว่า  หน่วยงาน ฟูจิ ซีร็อกซ์ โกลบอล เซอร์วิส  แนะนำบริการใหม่ดิจิทัล เมลรูม ( Digital Mailroom)  จะเปิดบริการภายในปีนี้ เน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนด้านการจัดการเอกสารหลากหลายประเภทในแต่ละหน่วยงานอาทิ ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า  เอกสารคำสั่งซื้อขาย  สัญญา  โทรสาร หรือจดหมาย ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการจัดการและใช้บุคลากรจำนวนมากรวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูงสำหรับองค์กร    DigitalMailroom เป็นบริการที่ช่วยเก็บรวบรวมและคัดแยกข้อมูลขาเข้าของเอกสารทั้งหมดแล้วรวบรวมนำลง             ในระบบดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นเอกสารทั้งหมดจะถูกจัดส่งผ่านระบบ Mailroom ในรูปแบบดิจิทัลไปยังปลายทางภายในองค์กร  ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นเกิดการตอบสนองการให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทางธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดของงานเอกสารลงอีกด้วย   DigitalMailroom เป็นระบบซึ่งเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้งานเอกสารจำนวนมากอาทิ ลูกค้ากลุ่มประกันภัย ธนาคารรวมถึงลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการรับเอกสารจำนวนมากในแต่ละวัน ทางบริษัทฯได้ตั้งเป้าที่จะเปิดให้บริการภายในปีนี้ โดยคาดหวังรายได้ต่อปีจากบริการฯ ประมาณ 30 ล้านบาท  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บริการใหม่ดิจิทัลเมลรูมคัดแยกข้อมูลเอกสาร

Posts related