นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 23 มิ.ย.57 จะมีการพิจารณาแจ้งยืนยันผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ภายหลังการอนุญาตตามประกาศ คสช. ซึ่งเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด ได้แก่ ชุดไม่ใช้คลื่นความถี่ ชุดผังรายการและเนื้อหารายการ และชุดคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาข้อมูลสถานีโทรทัศน์ 101 ช่องรายการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณายืนยันเป็นช่องรายการแบบบอกรับสมาชิก ในการตรวจเทปย้อนหลัง ของสำนักงานได้มีเจ้าหน้าที่จาก อย. กระทรวงสาธารณสุข และ อาจารย์จากคณะเภสัช จุฬาฯ มาร่วมตรวจสอบ สำหรับผลที่ตรวจสอบแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค   และกลุ่มที่มีการกระทำที่เข้าข่าย แต่ไม่ส่งผลกระทบที่รุนแรง เบื้องต้นคณะอนุกรรมการเห็นว่าควรให้โอกาสในการปรับตัวให้มีการดำเนินการได้อย่างถูกต้องภายใต้เงื่อนไขโดยทั่วไป 58 ช่อง กลุ่มที่ 2 พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างชัดเจน เห็นควรมีมาตรการให้สำนักงาน กสทช. หารือ ตักเตือนช่องรายการดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการปรับตัวให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง จำนวน 42 ช่อง และกลุ่มที่ 3 ช่องที่ขอยกเลิกการประกอบกิจการ จำนวน 1 ช่อง ทั้งนี้ ยังมีช่องรายการอื่นๆ ที่ส่งเอกสาร หลักฐาน ไม่ถูกต้อง จึงได้ประสานเพื่อให้จัดส่งใหม่ อีก 19 ช่อง และช่องที่อยู่ระหว่างการส่งเอกสาร หลักฐาน เพื่อการพิจารณา 21 ช่อง ซึ่งหากช่องดาวเทียมช่องไหนที่ไม่มีการกระทำผิดคาดว่าวันที่ 23 มิ.ย.นี้ จะกลับมาออกอากาศได้อีก ส่วนช่องไหนยังไม่ได้รับการพิจารณา สำนักงานมีแผนจะเชิญผู้ประกอบการมาทำความเข้าใจ และทำข้อตกลงปรับผังรายการให้ถูกกฎหมายต่อไป ส่วนช่องที่เคยทำผิดกม.มาก่อนจะถูกหมายเหตุไว้ในเงื่อนไขการคืนสิทธิ์ด้วย เพราะหลังการได้รับสิทธิไปแล้วหากพบการโฆษณา หรือรายการที่ทำผิดอีกจะมีมาตรการดำเนินการทางปกครองที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งสาธารณะสามารถช่วยเฝ้าระวังและร้องเรียนเข้ามาได้  รวมทั้งช่องทีวีการเมืองอย่าง T News แม้ได้รับการปลดล็อกแล้ว แต่เนื่องจากเคยพบเรื่องร้องเรียนโฆษณาที่ผิดกฎหมาย อย. ก็จะมีหมายเหตุห้ามทำผิดอีก เช่นกัน ส่วนช่องจอสีการเมืองที่ถูกสั่งระงับ ต้องรอ กสทช. หารือกับ คสช.ก่อน นอกจากนี้ ยังมีวะระการอนุมัติผังรายการทีวีดิจิตอลเพิ่มเติม 2 ช่อง วาระการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. … วาระสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดาเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์กำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จานวน 2 ฉบับ และวาระการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ช่วงบ่ายจะมีการประชุมบอร์ด กสทช.นัดพิเศษ เรื่อง โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (กทปส.) ดังนี้ หนังสือถึงประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอกสารประกอบโครงการฯ เพิ่มเติม รายงานการประเมินราคากล่อง Set Top Box และสายอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของคณะทำงานฯ รวมถึงข้อสังเกตต่างๆจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ หนังสือถึงคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ในการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคากล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล พร้อมทั้ง หนังสือชี้แจงข้อมูลของคณะกรรมการฯภาคประชาชน มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ในการพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายของโครงการฯ นอกจากนี้พิจารณาการดำเนินการที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมติคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. หรือไม่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บอร์ดกสท. เล็งปล่อยช่องดาวเทียมที่เหลือออกอากาศ

Posts related