วันนี้(6พ.ค.)ที่อาคารไอทาวเวอร์ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) กล่าวภายหลังการประชุมกองทุนฯว่า ทางกองทุนฯยังไม่เห็นชอบราคาคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมทีวีดิจิทตอลราคา 1,000 บาท ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เสนอมาทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนไม่เห็นด้วยกับราคา 1,000 บาท และขอให้ทบทวนราคาที่เหมาะสมเนื่องจากทำให้ราคากล่องในท้องตลาดสูงขึ้นตามราคาคูปอง ดังนั้น กองทุนฯ มีมติให้คณะกรรมการกองทุนฯทั้ง 3ท่านประกอบด้วย ดร.พนา ทองมีอาคม ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการด้านการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อโทรทัศน์ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และนายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปศึกษาราคาการแจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลให้กับประชาชนกว่ า22.8 ล้านครัวเรือนเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุดอย่างไรก็ตามคณะพิจารณาราคาคูปองจะต้องนำผลสรุปราคาที่เหมาะสมภายใน 2 สัปดาห์เพื่อนำเสนอก่อนเข้าที่ประชุมกองทุนอีกครั้งและคาดว่าจะนำเข้าสู่วาระการประชุมบอร์ด กสทช.ช่วงปลายเดือน พ.ค.นี้ เพื่อให้ทันการแจกคูปองแก่ประชาชนก่อนวันที่ 17ก.ค.57 ตามกำหนดเดิมที่ระบุไว้ว่าภายในเดือน ธ.ค.57 นี้จะต้องแจกคูปองให้แก่ประชาชนจำนวน 11.4 ล้านครัวเรือน หรือตามที่โครงข่ายไปถึงเนื่องจากคูปองจะมีอายุการใช้งาน 1 ปีหลังจากที่แจกให้กับประชาชนไปแล้วสำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการแจกคูปองยังคงเดิมประกอบด้วย แจกจ่ายรวม 25 ล้านครัวเรือนโดยในปี 2557 จะแจก11.4 ล้านครัวเรือนแลกรับ หรือใช้ เป็นส่วนลดได้ 4 ประเภทคือ สมาร์ททีวี กล่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน(ดีวีบี-ที2) กล่องรับสัญณาณทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี โดยอุปกรณ์ที่แลกรับต้องรับประกัน 3 ปีและ คูปองมีอายุ 1 ปี ทั้งนี้ ราคาคูปองเป็นประเด็นที่กองทุนฯยังไม่ตัดสินใจ แต่ประเด็นอื่นๆ เช่น การเปิดประชาพิจารณ์การให้ กสท.เป็นผู้จัดหากล่องเพื่อแจกจ่ายตามบ้านนั้น กทปส.เห็นว่าไม่ต้องประชาพิจารณ์และควรแจกเป็นคูปองเช่นเดิมทั้งนี้เครือข่ายผู้บริโภคได้เสนอให้ราคาคูปองอยู่ที่ 512 บาทโดยอ้างอิงราคากล่องในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 13-16 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 420-480 บาท อังกฤษ 10 ปอนด์ หรือประมาณ 545บาท เกาหลีใต้ 300บาท ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่1,000-1,500 บาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บอร์ด กทปส.ไร้ข้อสรุปราคาคูปองกล่องดิจิตอล

Posts related