นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงสถิติการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปี 57 ตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 57 ว่า มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริม 291 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 234,000 ล้านบาท โดยจำนวนโครงการลดลง 48% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมี 564 โครงการ ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนลดลง 10% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่า 261,600 ล้านบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักร มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด 157,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 265% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ระยะที่ 2 (อีโคคาร์ 2) มูลค่า 138,889 ล้านบาทนอกจากนี้ รองลงมาเป็นกลุ่มบริการ และสาธารณูปโภค 31,400 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กระดาษและพลาสติก มีมูลค่าเงินลงทุนของโครงการทั้งหมดที่ยื่นขอรับส่งเสริม 23,200 ล้านบาท และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าเงินลงทุน 11,900 ล้านบาท“แม้ว่ามูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากโครงการอีโคคาร์ 2 แต่ก็ยังมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ระดับหลายพันล้านบาท ถึงระดับหมื่นล้านบาทที่ยื่นขอส่งเสริมเข้ามาในช่วงไตรมาสแรกนี้ด้วย และจากการพบปะหารือกับนักลงทุนก็พบว่าจะมีการยื่นขอรับส่งเสริมเข้ามาอีก จึงมั่นใจว่า เป้าหมาย 900,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้ในปีนี้น่าจะเป็นไปตามคาด”ส่วนการยื่นขอรับส่งเสริมของโครงการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ม.ค.- มี.ค. 57 มีจำนวน 197 โครงการ เงินลงทุน 201,966 ล้านบาท จำนวนโครงการลดลง 41% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี 338 โครงการ ขณะที่เงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่าเงินลงทุนอยู่ที่ 157,671 ล้านบาท โครงการลงทุนจากญี่ปุ่น เป็นกลุ่มที่ยื่นขอรับส่งเสริมมากที่สุด 96 โครงการ เงินลงทุน 61,135 ล้านบาท โดยโครงการ ลดลง 45.4 % และมูลค่าเงินลงทุนปรับลดลง 30% เทียบกับช่วงเดียวกันปีอย่างไรก็ตาม พบว่า มีการลงทุนของต่างชาติจากหลายประเทศ ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมาก ได้แก่ โครงการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเงินลงทุน 41,065 ล้านบาท โครงการลงทุนจากจีนมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 9,403 ล้านบาท และโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 9,368 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บีโอไอชี้ยื่นขอลงทุน 230,000 ล้านบาท

Posts related