นายสุวิชช์ฉั่ววิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย. 57 บีโอไอมีกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนซึ่งครอบคลุม 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช ชุมพรภูเก็ต และระนอง  เพื่อให้ได้ทราบถึงขั้นตอนและข้อปฎิบัติที่ควรรู้หลังจากได้รับส่งเสริมการลงทุนกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับส่งเสริมรวมถึงให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้บีโอไอจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ร่วมให้ความรู้ถึงระเบียบปฎิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ อาทิระเบียบปฎิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับเครื่องจักร/อุปกรณ์   การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบข้อควรรู้เกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31   ประเภทกิจการที่สามารถนำมาคำนวณใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงข้อควรรู้ในการปฎิบัติตามเงื่อนไขการยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นต้น  “ผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนแล้วสามารถใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจ และจะได้รับความรู้และหลักปฎิบัติต่างๆได้อย่างเข้าใจมากขึ้นซึ่งภายในงานยังจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลต่างๆสามารถสอบถามเพื่อสร้างความเข้าใจจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้โดยตรงอีกด้วย ”   นายสุวิชช์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 56 มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงสุดในรอบ5 ปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนรวม 72 โครงการ เงินลงทุนรวม 45,178 ล้านบาทโครงการเพิ่มขึ้น 11% จากปี55   ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 191% “ทิศทางของการลงทุนนอกจากจะมุ่งเน้นในด้านของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มดิบและอุตสาหกรรมยางพาราที่มีศักยภาพแล้วการลงทุนในพื้นที่ยังเริ่มมีความหลากหลายในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานทดแทนโดยคาดว่า ในปี 57 นี้การลงทุนจะเน้นในกลุ่มพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบที่มีศักยภาพในภาคใต้เป็นหลัก เช่นไบโอแก๊ส ไบโอแมส ขยะ ลมแสงอาทิตย์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากปาล์มน้ำมัน ยางพารา” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บีโอไอติวเข้มผู้ประกอบการภาคใต้

Posts related