นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ปาฐกถาพิเศษ สภาวะทางเศรษฐกิจและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ 12 ล้านล้านบาท เป็นอันดับที่ 29 ของโลก มีประชากร 68 ล้านคน และมีการลงทุน 27% ของจีดีพี แต่กลับยังมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพราะประเทศอื่นได้พัฒนาความสามารถขึ้นมามาก แต่ไทยกลับไม่ได้พัฒนาเลย ทั้งนี้ ไทยมีความพร้อมทางด้านเงินที่สามารถลงทุนได้หลายวิธี เพราะหนี้สาธารณะยังอยู่ระดับต่ำ 47% จึงสามารถกู้เพิ่มได้อีก ขณะที่เงินสำรองของประเทศมีอยู่ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสภาพคล่องในระบบยังมีสูง รวมถึงการใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ก็เป็นอีกทางเลือกสำคัญที่จะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะได้ นอกเหนือจากการหางบประมาณในด้านอื่นๆ  “การลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานไทย หากมีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน จะช่วยรักระดับหนี้สาธารณะของประเทศที่ปัจจุบันอยู่ในระดับ 47% ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรเกิน 50% แม้ในทางปฏิบัติจะสามารถสูงได้ถึง 60%ก็ตาม แต่ที่ผ่านมาไทยติดขัดตรงข้อกฎหมาย โดยเฉพาะ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในปี56 ที่ปรับปรุงจากพ.ร.บ.ร่วมทุน ปี 35 ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาประเทศ”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บี้ลงทุนโครงส้รางพื้นฐาน

Posts related