มีเสียงเรียกร้องจากบางฝ่ายที่ต้องการปฏิรูปพลังงานให้ทวงคืน ปตท.โดยให้เหตุผลว่าถ้าทวงคืน ปตท. มาเป็นของประชาชนได้จะทำให้ราคาพลังงานโดยเฉพาะ นํ้ามันมีราคาถูกลง  ผมไม่แน่ใจว่าผู้ที่เรียกร้องอย่างนี้ต้องการให้ทวง ปตท.คืนจากใครเพราะทุกวันนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท.คือ กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51% รองลงไปคือ กองทุนวายุภักดิ์ (กระทรวงการคลังถือหุ้น 100%) ถืออยู่ 15% รวมกันแล้วเท่ากับกระทรวงการคลังถือหุ้นปตท.อยู่ 66% ที่เหลืออีก 34% เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายย่อยชาวไทย 16% และต่างชาติ 18%   ถ้าจะให้ผมเดาผมก็คงเดาว่าเขาคงอยากให้ทวงคืนหุ้น ปตท.มาจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้ ปตท. กลับมามีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 100% เหมือนรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ซึ่งถ้าทำเช่นนั้นก็คงต้องถอนปตท. ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเพราะถ้ารัฐซื้อหุ้นคืนจากประชาชน และเป็นเจ้าของ 100% แล้วจะยังคงให้ ปตท.อยู่ในตลาดฯ ไปเพื่ออะไร  คำถามก็คือถ้าทำอย่างนี้แล้วถือว่าเป็นการปฏิรูปพลังงานจริงไหม หรือว่าทำแล้วราคานํ้ามันมันจะถูกลงจริงหรือเปล่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการพลังงานของประเทศมันจะดีขึ้นหรือจะเลวลง ปตท.เมื่อกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลอย่างเต็มที่จะมีโอกาสถูกแทรกแซงและครอบงำโดยฝ่ายการเมืองมากขึ้นและสะดวกขึ้นหรือไม่ เมื่อนำ ปตท.ออกจากตลาดหลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักความโปร่งใสความมีธรรมาภิบาล ข้อมูลต่าง ๆ ต้องเปิดเผยต่อประชาชน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดฯ ก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อประชาชน การทวงคืน ปตท. มาเป็นของรัฐ 100% เป็นการลดการผูกขาดในธุรกิจพลังงานของไทยหรือไม่   คำถามต่าง ๆ เหล่านี้เป็นคำถามที่ผู้ออกมาเรียกร้องทวงคืน ปตท.ต้องตอบประชาชนให้กระจ่างไม่ใช่ใช้วาทกรรมลอย ๆ ปลุกระดมความรู้สึกประชาชนว่าถูกขูดรีด เอาเปรียบต้องใช้นํ้ามันราคาแพงกว่าประเทศ เพื่อนบ้าน โดยไม่ได้ให้เหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น  สำหรับผมแล้วการปฏิรูปพลังงานที่แท้จริงนั้นคงต้องทำไปบนหลักการหลัก ๆ สามข้อประกอบด้วย 1. ต้องเสริมสร้างการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใส ลดผลประโยชน์ทับซ้อน และเพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม 2. ต้องลดการผูกขาดในธุรกิจพลังงานและส่งเสริมให้มีการแข่งขันมากขึ้น 3. ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการด้านพลังงานรวมทั้งการกำกับดูแล และการตรวจสอบ ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำได้ต้องก้าวข้ามเรื่องทวงคืน ปตท. ไปให้ได้ครับ!!!.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปฏิรูปพลังงานไทย : ต้องก้าวข้ามปัญหาเรื่องปตท. – พลังงานรอบทิศ

Posts related