นายสมชาย กูใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ร่วมบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรโดยสนับสนุนน้ำแข็งแห้งจำนวน 700 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 5.6ล้านบาท           ให้แก่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2557  ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง       ทั่วประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ปตท.ได้สนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2541 แล้ว   สำหรับน้ำแข็งแห้งที่ ปตท. สนับสนุนมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ส่วนที่แยกออกจากก๊าซธรรมชาติก่อนเข้ากระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ โดยน้ำแข็งแห้งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็งที่อุณหภูมิประมาณ –79 องศาเซลเซียส เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง   “ปตท. มุ่งเน้นการช่วยเหลือดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเสมอมา โดยใน   ปี 2557 มีแนวโน้มว่าจะเป็นปีที่ปัญหาภัยแล้งมีความรุนแรงดังนั้น ปตท.จึงมีแผนให้การสนับสนุนน้ำแข็งแห้งประจำฐานปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับตั้งแต่ปี2541 เป็นต้นมา ปตท. ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งแก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรแล้วกว่า 7,560 ตันและถังบรรจุน้ำแข็งแห้ง 38 ถัง คิดเป็นมูลค่ากว่า 49 ล้านบาท (ยังไม่รวมยอดสนับสนุนปีนี้)   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปตท.มอบน้ำแข็งแห้งช่วยแก้ภัยแล้ง

Posts related