วันนี้(15 ก.ค.) ที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือ ซิป้า ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการ กล่าวถึงกรณีการมีมติให้ยกเลิกสัญญาจ้างผู้อำนวยการของนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว อดีตผู้อำนวยการ ซิป้า ว่า บอร์ดดำเนินการถูกต้องโปรงใสตรวจสอบได้ถึงการเลิกสัญญาจ้างจากมติบอร์ด 2 เสียง จากจำนวนบอร์ดที่เหลืออยู่ 4 คน ซึ่งมีตน เป็นประธาน นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กรรมการโดยตำแหน่งนายวิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ในฐานะกรรมการที้งนี้ ในวันที่ 9 ก.ค.57 ที่ผ่านมาได้มีผู้เข้าร่วมประชุมบอร์ด3 คน โดยนางเมธินี ติดภารกิจ ถือว่าครบองค์ประชุม และในการพิจารณาเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวได้ให้นายไตรรัตน์ออกจากห้องประชุมเพราะถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมติที่ประชุมโดยตนกับนายวิวัฒน์มีมติเป็นเอกฉันท์ 2:0 เสียง ให้เลิกสัญญาจ้างนายไตรรัตน์ และมีผลทันทีในวันที่ 10 ก.ค.57 อย่างไรก็ตามตนไม่จำเป็นต้องเข้าชี้แจงต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพราะถือว่าทำทุกอย่างอย่างเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับสาเหตุของการเลิกจ้างนั้น เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้เข้าตรวจสอบพฤติกรรมนายไตรรัตน์ ส่อไปในทางมิชอบ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.257กรณีไปเรียนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พบว่ากระบวนการขออนุมัติไม่ถูกต้อง จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ มีการสมัครไม่ถูกขั้นตอนซิป้าจ่ายเงินเดือนจำนวน 2.5 แสนบาทต่อเดือน เนื่องจากทำงานไม่เต็มเวลาได้ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานต่อซิป้าทำให้ซิป้าได้รับความเสียหายเนื่องจากมีหลายโครงการ ล่าช้าผิดพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฯ พ.ศ.2546 มาตรา 25 รวมทั้งผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง“การไปเรียนถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ครั้งนี้ถือว่าผิดขั้นตอนที่ต้องให้บอร์ดอนุมัติก่อน แต่กรณีนี้ได้มีการอนุมัติโดยปลัดกระทรวงไอซีทีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วจึงนำมาเข้าบอร์ดวันที่13 ส.ค.56 ทั้งนี้ บอร์ดได้หลงอนุมัติเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบ ซึ่งตามขั้นตอนต้องให้ประธานบอร์ดอนุมัติ ผมเป็นใคร ผมเป็นประธาน ปลัดเป็นใครเป็นแค่กรรมการโดยตำแหน่ง ผมนั่งหัวโต๊ะ ผมไม่กลัวใคร” ดร.ศุภชัย กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปธ.บอร์ดซิป้าย้ำปลดผอ.ทำถูกทุกขั้นตอน

Posts related