นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย(ฉบับที่2) โดยได้แบ่งข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออกเป็น 2 ชั้นตามปริมาณข้าวหอมมะลิไทย ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิไทยชนิดพิเศษ  ที่ต้องมีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 98%  ซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหม่ชั้นดีที่สุด และข้าวหอมมะลิไทยมาตรฐานที่กำหนดไว้เดิม ที่มีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 92%   สำหรับการกำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยใหม่ในครั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยให้สูงขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคในหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง จีน ที่ต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิไทยชนิดพรีเมี่ยมหรือมีคุณภาพดี แม้ราคาสูงก็ตาม ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิไทยแท้ๆ จะมีรสชาติความเหนียวนุ่มและความหอมแตกต่างกับข้าวชนิดอื่นๆ เป็นอย่างมาก “สินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยทุกชั้น ทุกประเภท และทุกชนิด จะต้องมีความชื้นไม่เกิน 14 % มีลักษณะทั่วไปเมื่อผ่านกระบวนการสีแล้ว เป็นข้าวเมล็ดยาว มีความขาว ท้องไข่น้อยตามธรรมชาติ ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นต้น” ทั้งนี้ ในกรณีที่ส่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักร โดยบรรจุกระสอบหรือภาชนะอื่นใด ผู้ส่งออกต้องแสดงข้อความภาษาอังกฤษว่า “Prime Quality Thai Hom Mali Rice”  หรือ ” Thai Hom Mali Rice”  ตามชั้นคุณภาพที่ส่งออก ที่เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะ เพื่อให้ผู้ซื้อรู้ว่าเป็นสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยแท้ ไม่มีการปลอมปน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่าจะได้ซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้แน่นอน  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประกาศเพิ่มมาตรฐานข้าวหอมไทย

Posts related