หนึ่งในความสับสนด้านตัวเลขพลังงานของไทยก็คือ ประเทศไทยบริโภคน้ำมันมากน้อยแค่ไหนในแต่ละปี และเรามีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมากน้อยแค่ไหน เพราะเราก็มีแหล่งน้ำมันของเราเองในประเทศ แถมยังมีการส่งออกน้ำมันดิบไปขายต่างประเทศอีกด้วย ตามตัวเลขของกระทรวงพลังงาน ในปีพ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ำมันในประเทศอยู่ที่ 628,000 บาร์เรลต่อวัน (ประมาณ 100 ล้านลิตรต่อวัน) เราผลิตน้ำมันดิบในประเทศได้ 216,000 บาร์เรลต่อวัน (34 ล้านลิตรต่อวัน) ส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับการกลั่นในประเทศ 43,000 บาร์เรลต่อวัน (7 ล้านลิตรต่อวัน) คงเหลือส่วนที่ใช้ในประเทศ 173,000 บาร์เรลต่อวัน (28 ล้านลิตรต่อวัน) ดังนั้นเราจึงควรนำเข้าน้ำมันดิบเพียง 450,000-500,000 บาร์เรลต่อวันเท่านั้น แต่ในปีพ.ศ. 2555 เรามีการนำเข้าน้ำมันดิบต่อคอนเดนเสทต่อน้ำมันสำเร็จรูปรวมกันถึง 868,000 บาร์เรลต่อวัน (138 ล้านลิตรต่อวัน) ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คำตอบก็คือประเทศไทยได้ส่งเสริมให้มีการสร้างโรงกลั่นฯ ใหม่และขยายกำลังการกลั่นของโรงกลั่นฯ เดิมเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ. 2534 จนทำให้เรามีกำลังการกลั่นสูงถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งสูงกว่าความต้องการภายในประเทศมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกำลังการกลั่นที่มีเหลืออยู่ ทุกโรงกลั่นฯจึงพยายามที่จะกลั่นน้ำมันให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการลดต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ำที่สุด และเมื่อผลิตได้เกินความต้องการในประเทศ ปริมาณส่วนเกินนี้จึงถูกระบายออกไปด้วยการส่งออกไปขายต่างประเทศ จึงทำให้ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณน้ำมันส่งออกไปขายต่างประเทศสูงถึง  206,000 บาร์เรลต่อวัน (33 ล้านลิตรต่อวัน) คิดเป็นมูลค่า 269,000 ล้านบาท นอกจากนั้นปริมาณน้ำมันดิบในประเทศส่วนหนึ่งที่เรียกว่าคอนเดนเสท ยังมีคุณสมบัติที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าเอามากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูป ดังนั้นจึงต้องหักปริมาณคอนเดนเสทออกจากปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศออกไป 91,000 บาร์เรลต่อวัน เท่ากับเราต้องนำเข้าน้ำมันดิบอย่างน้อย 550,000-600,000 บาร์เรลต่อวัน จึงจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ แต่ทุกวันนี้ที่เราต้องนำเข้าสูงถึง 800,000 บาร์เรลต่อวัน ก็เป็นเพราะได้นำเข้าส่วนที่เกินความต้องการมากลั่นเพื่อการส่งออก ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการใช้กำลังการกลั่นที่เหลืออยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและส่งออกเพื่อเป็นรายได้ของประเทศ ดังนั้นผมจึงไม่เห็นว่าการนำเข้าน้ำมันดิบมากกว่าความต้องการในประเทศนั้นเป็นความเสียหายอะไร เพราะเปรียบเสมือนการนำเข้าวัตถุดิบชนิดหนึ่งมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วส่งออกไป มีแต่จะเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่วนข้อโต้แย้งที่ว่าคนไทยไม่ได้ใช้น้ำมันมากถึง 8 แสนบาร์เรลต่อวันนั้นก็ว่ากันไป แต่ที่บอกว่าเรามีน้ำมันเอง 3 แสนบาร์เรลต่อวัน ควรนำเข้าอีกเพียง 3 แสนบาร์เรลต่อวันนั้น ไม่ใช่แน่นอนครับ ส่วนมูลค่านำเข้าน้ำมันในปี พ.ศ. 2555 นั้นอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาท หักมูลค่าการส่งออกน้ำมันทั้งปีที่ 2.7 แสนล้านบาทแล้ว คนไทยก็ยังบริโภคน้ำมันเฉียด 1 ล้านล้านบาทอยู่ดี (นี่ยังไม่นับมูลค่าน้ำมันที่เราผลิตได้เองในประเทศนะครับ) เห็นตัวเลขอย่างนี้แล้ว ยังบอกว่าคนไทยใช้น้ำมันไม่สิ้นเปลือง ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริง ๆ !!!.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประเทศไทยใช้น้ำมันมากน้อย แค่ไหนกันแน่ – พลังงานรอบทิศ

Posts related