นายบุญฤทธิ์กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการ ในฐานะ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เรียกหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดเข้าประชุมเพื่อหารือการจัดทำงบประมาณ2558เป็นวาระเร่งด่วนภายหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ แทนนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช)มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับภาระกิจการจัดทำงบประมาณถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ มีกรอบเวลาที่กำหนดชัดเจนต้องเสนอสำนักงบประมาณต่อไปตามกรอบเวลากำหนดที่ คสช.ให้ส่งงบประมาณปี 2558 ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่ คสช.กำหนดให้จึงขอยืดหยุ่น ระยะเวลาส่ง สรุปงบประมาณปี 2558 ออกไปและคาดว่าสัปดาห์นี้จะส่งให้ได้ ทั้งนี้กรอบงบประมาณ2558 ที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนยังไม่มีออกมา งบประมาณ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำ เป็นไปตาม นโยบายของคสช.โดยการเน้นงบประมาณตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐโดยมีภาระกิจหลักคือกระตุ้นการส่งออกสินค้าที่จะต้องดึงเงินตราเข้าสู่ประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และคสช.ยังให้มีการชะลองบประมาณที่ใช้ไปแล้วไม่เกิดผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมากนัก เช่นงบประมาณ สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศเรื่องงบประมาณ ก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงและตบแต่งอาคาร และขอให้เน้นในกิจกรรมที่จับต้องได้ ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สำหรับในส่วนกระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดทำงบประมาณภายใต้การดำเนินงาน ใน 2 เรื่องหลัก คือ1.การลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยให้กรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล 2.การช่วยเหลือ รัฐวิสาหกิจการข่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอี อาทิจัดกิจกรรมเพื่อดูแลผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป รวมถึงการจัดแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้นการบริโภค“การจัดทำงบประมาณ2558ยอมรับว่ากระทรวงพาณิชย์ทำได้ไม่ทันเวลาที่คสช.กำหนด ปลัดใหม่ จึงต้องประชุมเร่งด่วน เพราะขณะนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเหลือเพียงสรุปตัวเลขให้ชัดเจนและนำเสนอต่อ สำนักงบประมาณต่อไปคาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะสรุปตัวเลขงบประมาณที่แน่ชัดได้ ดังนั้นวันนี้มีจึงการประชุมเรื่องงบประมาณ กระทรวงพาณิชย์ช้ากว่า กระทรวงอื่นวันนี้เป็นวันหยุด เข้ามา เสนอวันจันทร์ได้ทันที เพราะกระทรวงพาณิชย์ถือว่าเรื่องการจัดทำงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ สำนักงบประมาณ และคสช. ถือว่าล่าช้ามาก “

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปลัดพาณิชย์คนใหม่คึกเร่งประชุมงบฯ

Posts related