นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาส ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองทัพภาคที่ 4 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดำเนินมาตรการระบายผลผลิตลองกองออกนอกพื้นที่ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาลองกองในจังหวัดต้นทาง และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง โดยร่วมจัดงาน มหกรรมบริโภคลองกองเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คาดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 1,000 ราย และสามารถระบายผลผลิตลองกองจากพื้นที่ได้อย่างน้อย 2,000 ตัน มูลค่า 64 ล้านบาท ซึ่งช่วยยกระดับราคาลองกองไม่ให้ตกต่ำ ทำให้เกษตรการชาวสวนลองกองมีรายได้เพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ช่วงเดือนส.ค.และก.ย.ปีนี้ ผลผลิตลองกองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานีและยะลา ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยประมาณการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดทั้งหมดสูงถึง 39,000 ตัน ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ปลูกลองกอง ประกอบกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปเก็บผลผลิตได้อย่างเต็มที่และพ่อค้าคนกลางไม่กล้าเข้าไปรับซื้อ ทำให้ผลผลิตส่วนใหญ่เน่าเสียและถูกทิ้งไปโดยไร้ประโยชน์ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปล่อยคาราวานลองกอง

Posts related