ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคสช. เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ได้สั่งให้กระทรวงคมนาคม ไปเร่งรัดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดหารถเมล์เอ็นจีวี 3,500คัน ให้แล้วเสร็จภายในปี58เพื่อบริการประชาชนโดยให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ที่มีพล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธานตรวจสอบเรื่องความโปร่งใส และความคุ้มค่าของโครงการ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ พิจารณาเรื่องความพร้อมของสถานีให้บริการก๊าซเอ็นจีวีและแผนการเดินรถที่เหมาะสมระหว่าง ขสมก. และรถร่วมบริการด้วยนอกจากนี้ที่ประชุม คสช.ยังอนุมัติให้ ขสมก. กู้เงิน เพื่อนำไปชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเหมาซ่อมปีงบประมาณ 58จำนวน4,401ล้านบาท แยกเป็นการนำไปชำระหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2,870ล้านบาท และค่าเหมาซ่อม 1,531ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน และพิจารณาวิธีการกู้เงินกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆทั้งนี้หากพิจารณาเปรียบเทียบการคิดดอกเบี้ย ระหว่างอัตราดอกเบี้ยค้างชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเหมาซ่อมกับดอกเบี้ยการขออนุมัติเงินกู้ในครั้งนี้จะทำให้ประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่ายได้เดือนละ 13.7 ล้านบาท หรือปีละ 164.2ล้านบาทขณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)ได้เสนอให้ขสมก.ไปเร่งจัดทำแผนบริหารหนี้สินเสนอต่อคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สิน และฐานะการเงินที่ชัดเจนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปี 58 คนกรุงได้ใช้รถเมล์เอ็นจีวี!

Posts related