นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดประสานกับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ที่มีมาตรฐานและมีความพร้อมภายในจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ให้เป็นตัวแทนของกรมฯ ในการจัดอบรมภาคทฤษฎีการขับรถตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด แก่ประชาชนที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่รถยนต์ ทั้งในกรณีขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และการต่ออายุใบขับขี่ เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ต้องรอคิวทำใบขับขี่นาน“ที่ผ่านมาการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์แต่ละครั้ง จะต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ การจราจร และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 4 ชั่วโมง และต้องแจ้งความจำนงจองคิวเข้ารับการอบรมล่วงหน้าด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้ารับการอบรมแก่ประชาชนให้รวดเร็วขึ้น จึงประสานให้สถานบันการศึกษา ทำหน้าที่ช่วยฝึกอบรมภาคทฤษฎีได้ เพราะแต่ละวันมีประชาชนมาติดต่อขอทำใบขับขี่กับกรมมากขึ้นเรื่อยๆ”ทั้งนี้ สถิติการขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมฯ จนถึงวันที่ 28 ก.พ.57 มีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือต่ออายุใบขับขี่ 7.12 ล้านฉบับ และขอใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือขอใหม่อีก 8.97แสนฉบับ ส่วนการต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมี 6.01 ล้านฉบับ ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใหม่อีก 666,663 ฉบับ และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนายอัฌษไธค์ กล่าวต่อว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันภาครัฐที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก สามารถนำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอเข้ารับการทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบกได้ โดยสถาบันการศึกษาภาครัฐที่สนใจต้องมีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดอบรมได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอย่างเคร่งครัด สถาบันการศึกษาภาครัฐที่สนใจยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตขับรถทุกประเภทในเรื่องขั้นตอนและวิธีการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล โดยจะมีการเพิ่มหัวข้อวิชาการอบรม, เพิ่มจำนวนชั่วโมงการอบรม, เพิ่มจำนวนข้อสอบและเกณฑ์การผ่านการทดสอบ และเพิ่มท่าทดสอบในการขับรถให้มากขึ้น เพื่อให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผนึกสถานศึกษาอบรมก่อนสอบใบขับขี่

Posts related