เมื่อเวลา13.00น. (31 พค.57 ) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รองหัวหน้าคณะรักษาควาสงบแห่งชาติ(คสช.)ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯโดยมีนายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้การต้อนรับภายหลังการประชุมกว่า3 ชั่วโมง พลเรือเอกณรงค์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ได้มารับฟังการทำงานและจะช่วยผลักดันงานที่ยังค้างอยู่จากผลของการยุบสภาซึ่งโครงการส่วนใหญ่ค่อนข้างชัดเจน จึงคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร สำหรับโครงการที่ใช้งบประมาณมากกว่า1 พันล้านบาท เช่น โครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ต้องพิจารณาว่า อยู่ในขั้นตอนใดหากมีงบประมาณรองรับแล้วก็ไม่น่ามีปัญหา เพียงแต่อาจช่วยพิจารณากลั่นกรองอีกครั้งส่วนเรื่องการปฏิรูปประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามที่กระทรวงเสนอนั้นผบ.ทร. กล่าวว่า ตอนนี้มองเห็นแนวทางแล้วเหลือแต่การจัดทำเป็นแผนงานการปฏิบัติที่ชัดเจน มองว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงดีอยู่แล้วมีผลงาน และมีบุคคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านนายวีระพงษ์แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เปิดเผยว่า โครงการตามงบประมาณปี2557 ของกระทรวง ปัจจุบันไม่มีโครงการที่ค้าง เพราะสามารถดำเนินการได้ถึง 49 % ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมาจากการประชุมร่วมทั้ง 7 กระทรวง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของฝ่ายสังคม จิตวิทยา ทำให้เห็นว่าปัญหาหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงต่างๆ ใน 4ประเด็นหลักคือ 1. ปัญหาการดำเนินโครงการสำคัญที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพิจารณาและงบประมาณโดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายเช่น โครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 การก่อสร้างอาคารวัสดุอ้างอิงรองรับด้านมาตรวิทยาที่มีการแก้ไขแบบใหม่ 2. ด้านการแต่งตั้งและการหมดวาระของคณะกรรมการหรือบอร์ดของหน่วยงาน ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนระบบบริหารราชการของกระทรวงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน 3.ด้านกฎหมาย เช่นการยกร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา และ4. ด้านการกำหนดนโยบายที่ใช้เป็นทิศทางการดำเนินงานซึ่งทางกระทรวงเห็นว่าควรมีการปฏิรูปงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยผลักดันให้มีการเพิ่มงบลงทุนจากปัจจุบันอยู่ที่ 0.26% ของ GDP ให้เป็น 1% ในอีก 5 ปีข้างหน้าสำหรับแผนการดำเนินงานในปี2558 เตรียมผลักดันโครงการขนาดใหญ่เช่นโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและโครงการเคลื่อนย้ายกำลังคนจากภาครัฐไปสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่สร้างความเข้มแข็ง ให้กับประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผบ.ทร.หนุนกท.วิทย์เดินหน้าโครงการเร่งด่วน

Posts related