นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงนโยบาย และทิศทางการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)ว่า ภายใน 6 เดือนนี้ จะผลักดันตั้งศูนย์การค้าจำหน่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ในย่านใจกลางกรุงเทพฯอย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อนำสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป ที่ยกระดับมาเป็นเอสเอ็มอี จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวคนไทย และต่างชาติ สามารถซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวมาก ขึ้น นอกจากนี้จะตั้งเอสเอ็มอีเซ็นเตอร์ภายใน 1 ปี เพื่อผลักดันให้เอสเอ็มอี มีศูนย์การจำหน่ายสินค้าหลักของประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน โดยอยู่ระหว่างเจรจากับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่รายหนึ่งของ ไทย เพื่อให้ศูนย์เซ็นเตอร์ดังกล่าวจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอี และเป็นศูนย์ให้ข้อมูลด้านความรู้ การพัฒนาสินค้า หาตลาดใหม่ รวมทั้งจะเชื่อมโยงกับศูนย์เอสเอ็มอีในต่างจังหวัด ในจุดสำคัญของประเทศที่จะจัดตั้ง เช่น ภาคอีสาน ตั้งอยู่ในจ.ขอนแก่น หรือ จ.อุดรธานี ภาคใต้ ตั้งอยู่ใน จ.สงขลา หรือ จ.สุราษฎ์ธานี และภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ทำให้จำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีของพื้นที่หนึ่งในอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศ สะดวก และมีตลาดรองรับแน่นอน และส่งสินค้าขายต่างประเทศ โดยสสว.จะประสานตลาด และลูกค้าที่จะเข้ามาชมสินค้าที่เซ็นเตอร์เอสเอ็มอีในไทย ส่วนการทำงานในปี 57 นี้  สสว.จะ ยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(โอทอป) ก้าวสู่การเป็นเอสเอ็มอี ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการยกระดับผู้ประกอบการโอทอปแบบบูรณาการ (โอทอปพลัส) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปสู่เอสเอ็มอี โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 11,000 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 2,100 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะเกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 620 ล้านบาท และให้ความช่วยเหลือโดยการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ 29,245 ราย วงเงินสินเชื่อประมาณ 12,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สสว.เตรียมปรับเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ของเอสเอ็มอี เป็น 40% ของจีดีพีประเทศ ภายในแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 ( ปี 55- 59) ที่กำหนดไว้ที่ 38% คิดเป็นมูลค่ากว่า 4 ล้านล้านบาท โดยจะกำหนดแนวทางดำเนินการภายใน 6 เดือนหลังจากนี้ และสสว. อยู่ระหว่างเตรียมศึกษาข้อมูลเอสเอ็มอีในภาพรวมระดับโลกร่วมกับธนาคารโลก เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) โดยแผนดังกล่าวตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนจีดีพีเอสเอ็มอีไว้ประมาณ 42% พร้อมดึงเอสเอ็มอีนอกระบบของไทยประมาณ 50% ที่เหลือเข้าระบบ ปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมเอสเอ็มอี และศึกษาจุดดีจุดด้อยของเอสเอ็มอีต่างประเทศ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผุดห้างฯโอทอปกลางกรุง

Posts related