นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า จากนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(ค.ส.ช.)  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้เชิญกรมปศุสัตว์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิกบอร์ด) เช่น สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดชลบุรีและผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญรวมทั้งตลาดสดในความดูแลของกรมการค้าภายใน ประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาด้านปริมาณและราคา ทั้งนี้จากการหารือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสหกรณ์ และผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือในการปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มลงให้สอดคล้องกับราคาแนะนำของกรมการค้าภายใน โดยเฉพาะราคาที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นภาคที่มีราคาสูงกว่าภาคอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม ราคาสุกรมีชีวิตที่ปรับสูงขึ้นตั้งแต่เดือน เม.ย.57 เกิดจากภาวะผลผลิตขาดช่วง ปริมาณสุกรในระบบมีจำนวนลดลงจากปีก่อน 8% จากการลดปริมาณการเลี้ยงเนื่องจากผู้เลี้ยงขาดทุนในปี 55 รวมทั้ง ประสบปัญหาในการเลี้ยง ทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัด และโรคระบาดในสุกร ส่วนการปรับลดราคาครั้งนี้ต้องใช้เวลาในการทยอยปรับราคาลงเพื่อมิให้กระทบกับกลไกตลาด จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการผลิตการตลาดในระยะยาว  นอกจากนี้ ตลาดสดยังยินดีให้ความร่วมมือในการประสานผู้ค้าให้จำหน่ายเนื้อสุกรในราคาที่สอดคล้องกับราคาแนะนำของกรมการค้าภายในโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยินดีประสานผู้เลี้ยงสุกรให้ขายตรงกับเขียงในราคาที่เป็นธรรม  และหากราคาสุกรยังไม่ปรับลดลงกรมการค้าภายในจะได้จัดจำหน่ายเนื้อสุกรโดยตรงต่อผู้บริโภค โดยขอความร่วมมือจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรวมทั้งขอความร่วมมือจากห้างค้าส่งค้าปลีก ให้จัดโปรโมชั่นจำหน่ายเนื้อสุกรในราคาพิเศษอีกทางหนึ่งด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ขอความร่วมมือลดราคาเนื้อหมู

Posts related