นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้คืนเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ยืมจากกระทรวงการคลังไปจ่ายให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก วงเงิน 20,000 ล้านบาท ครบทั้งหมดแล้ว หลังจากวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้คืนเงินงวดสุดท้ายมาแล้วจำนวน 4,591 ล้านบาท ขณะเดียวกันหากกระทรวงพาณิชย์ต้องการยืมเงินดังกล่าวอีก ก็สามารถดำเนินการได้ เพราะปัจจุบันยังมีเงินคงคลังเหลืออยู่ถึง 200,000 ล้านบาท แต่คงต้องรอนโยบายที่ชัดเจนก่อน ว่าจะนำเงินดังกล่าวมาใช้หรือไม่ทั้งนี้กรมบัญชีกลางยังได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 57 ณ วันที่ 9 พ.ค.57 พบว่า ภาพรวม เบิกจ่ายไปแล้ว 1.451 ล้านล้านบาท คิดเป็น 57.5% สูงกว่าเป้าหมาย 1.5% โดยแยกเป็น รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว 177,991 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.55% ต่ำกว่าเป้าหมาย 7.83% ส่วนรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว 1.273 ล้านล้านบาท คิดเป็น 60.75% ขณะที่การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พบว่า ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 159,546 ล้านบาท คิดเป็น 52.99% ของวงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 301,092 ล้านบาท คงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน 84,198 ล้านบาท และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 57,302 ล้านบาท  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์คืนเงินงบกลางจำนำข้าวครบ

Posts related