รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง เพื่อให้ความสามารถสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ในปี 58 รวมถึงนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร และการดูแลค่าครองชีพของประชาชน โดยจะสามารถส่งรายชื่อให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ พิจารณาก่อนที่จะมีการนำเสนอการแต่งตั้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในเร็วๆ นี้ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 58 จะมีตำแหน่งระดับอธิบดีว่างลง 3 ตำแหน่ง คือกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ยังไม่มีอธิบดีมาก่อนหน้านี้และอธิบดีกรมการค้าภายในที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ เบื้องต้นผู้ที่คาดว่าจะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในคือ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากต้องการผลักดันให้นางนันทวัลย์มาเรียนรู้งานภายในประเทศให้มากขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อนางนันทวัลย์เองที่จะทำให้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะแก่การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ในอนาคตหลังจากที่น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันเกษียณอายุราชการส่วนตำแหน่งอธิบดีที่เหลือ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แทนนางนันทวัลย์ ส่วนนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือนายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์คนใดคนหนึ่ง จะได้ขึ้นเป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้หากนายสมเกียรติไม่ได้ขึ้นเป็นอธิบดี ก็จะถูกโยกย้ายให้ไปเป็นซี 10 แทน ซึ่งอาจจะเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนอกจากนี้ยังมี นางมาลี โชคเลิศล้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงฯหรือกรณีที่นายธวัชชัยไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีก็จะถูกแต่งตั้งให้เป็นรองปลัดกระทรวงฯ แทนส่วนผู้ที่คาดว่าจะได้ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการฯก็คือ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กับนางอัมพวัน พิชาลัย ที่ปรึกษาการพาณิชย์ส่วนอีก 4 ตำแหน่ง จะเป็นการแต่งตั้งจากข้าราชการระดับซี 9 จากรองอธิบดีของกรมต่างๆ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์จัดทัพผู้บริหารกระทรวง

Posts related