นายสมเกียรติตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า  ขณะนี้กรมฯได้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(อาร์ซีอีพี) ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่สุดในโลก ที่ประเทศสิงคโปร์ร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ และผู้แทนจากอินเดีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ออสเตรเลีย เน้นการเร่งหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบและการเปิดตลาดการค้าสินค้าที่จะให้เชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนเข้ากับประเทศนอกภูมิภาค  ก่อนจะนำความคืบหน้าให้กับที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าของสมาชิกอาร์ซีอีพี “รัฐมนตรีการค้าของประเทศสมาชิกอาร์ซีอีพี ทั้ง16ประเทศจะประชุมร่วมกันในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ส.ค.2557 ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมาร์เพื่อกำหนดแนวทางการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปี 58 ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ส่วนการประชุมคณะเจรจาครั้งถัดไป มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ธ.ค.57 ที่ประเทศอินเดีย” ทั้งนี้แนวทางในการเจรจาของอาร์ซีอีพีในเรื่องการเปิดเสรีการค้าได้กำหนดเป้าหมายที่จะให้สมาชิกมีการเปิดตลาดที่สูงขึ้นจากความตกลงที่อาเซียนมีกับคู่เจรจาเพราะก่อนหน้านี้อาเซียนได้มีการเปิดเสรีกับคู่เจรจามาแล้ว 6 ประเทศ ดังนั้นการเปิดตลาดการค้าสินค้าในรอบนี้จะต้องมากกว่าเดิม ล่าสุดสมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอการเปิดตลาดการค้าสินค้าในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งได้มีการหารือเพื่อวางกรอบในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้า เช่น มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและกฎถิ่นกำเนิดสินค้าซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้มีการหารือในประเด็นการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนซึ่งประเทศสมาชิกยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นสำคัญเรื่องรูปแบบการเปิดตลาดและยังได้เริ่มหารือในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและประเด็นด้านกฎหมาย รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่ประเทศสมาชิกแสดงความสนใจ เช่นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ถกหาข้อยุติเปิดตลาดการค้าอาเซียน

Posts related