นางสาวพิกุล  ทักษิณวราจารรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า กรมฯ  ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 57   เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสมาคมการค้าไทยให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคธุรกิจให้มี ขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสู้ศึกในเวทีการค้าโลก ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญสมาคมการค้าเข้าร่วมการประกวดตั้งแต่วันนี้- 30 เม.ย. 57 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 5970 – 1หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th     ทั้งนี้สมาคมการค้าเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละสาขาธุรกิจให้ร่วมกันประสานงาน แก้ไขปัญหาเสนอข้อคิดเห็นและแนะนำแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งยกระดับและเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับโลก   ดังนั้นสมาคมการค้าจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจรายสาขาและเป็นแกนหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกโดยปัจจุบันมีสมาคมการค้าทั่วประเทศกว่า 2,996 สมาคมกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศและครอบคลุมในทุกสาขาธุรกิจหากสมาคมการค้าเหล่านี้มีความเข้มแข็งจะเป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ประกวดสุดยอดสมาคมการค้าดีเด่น

Posts related