ม.ล.คฑาทอง  ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้าได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ  ให้สามารถออกแบบสร้างตราสินค้า ตลอดจนมีศักยภาพการผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเพิ่มโอกาสขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ      “การสร้างความแตกต่างด้วยการนำการออกแบบและการสร้างแบรนด์มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการที่จะทำให้การค้าประสบความสำเร็จสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและช่วยสร้างชื่อสินค้าไทยในระดับนานาชาติ”     นางนันทวัลย์ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและพัฒนาความสามารถของนักออกแบบไทยให้ทัดเทียมนักออกแบบระดับสากลรวมทั้งมีความตั้งใจที่จะผลักดันและส่งเสริมนักออกแบบให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีประสิทธิภาพสามารถก้าวสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเต็มภาคภูมิได้ในอนาคต   “นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสนับสนุนและพัฒนานักออกแบบไทยโดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า  ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 13 ของการดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ ‘โครงการส่งเสริมการสร้างนักออกแบบไทย” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์พัฒนานักออกแบบไทย

Posts related