เมื่อวันที่ 6 มี.ค. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านบริหารในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายในการพัฒนาและกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) แก่สำนักงาน ก.ส.ล. โดยเน้นนโยบายหลักๆ4ประการได้แก่ การเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศยกระดับการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล สนับสนุนการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลผ่านเอเฟตและเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคเกษตรสำหรับนโยบายการเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศนั้นควรกำหนดแผนงานรองรับการดำเนินการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมทั้งการชักชวนต่างชาติในการเข้ามาเป็นผู้ประกอบธุรกิจอีกทั้งยังสร้างพันธมิตรโดยประสานความร่วมมือกับประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย ทั้ง ยางพารา ข้าว และมันสำปะหลังส่วนการยกระดับการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานโลกนั้น สำนักงานฯควรยกระดับการกำกับดูแลการซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าสู่มาตรฐานสากลโดยพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ และปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับหลักการของสมาคมความร่วมมือด้านหลักทรัพย์และการซื้อขายข้อตกลงล่วงหน้าระหว่างประเทศนอกจากนี้การสนับสนุนการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลผ่านเอเฟต ซึ่งเป็นวิธีที่โปร่งใสเป็นธรรม ทำให้เกิดราคาข้าวล่วงหน้าของไทยสะท้อนไปทั่วโลกผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งทำงานในเชิงรุกทั้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประมูลรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนและประโยชน์ของการประมูลและการซื้อขายล่วงหน้าในเอเฟตให้ผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขันกันมากขึ้นอีกทั้งยังเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคเกษตรเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในการวางแผนการผลิตและการค้าข้าวของตนอีกด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์มอบนโยบายดันเอเฟตโกอินเตอร์

Posts related