รายงานข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯมีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการฯ ในด้านต่างๆ จำนวน 13 อัตราประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ด้านการดำเนินงานโครงการ 10 อัตรา มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ  รัฐศาสตร์นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันยังมีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปโดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ   การค้าการจัดท ารายงานวิเคราะห์ตลาด สินค้า บริการตอบข้อสอบถามทางการค้า และอำนวยความสะดวกแขกพิเศษจากต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี  1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และธุรการ จำ นวน 2 อัตรา     ทั้งนี้หากสนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที www.ditp.go.th และส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที กลุ่มงานการเจ้าหน้าทีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ชั้น 6 อาคาร 1 ( อาคารริมน้ำ) สอบถามรายละเอียด โทร 0 2507 8115 , 8118 ตั้งแต่วันที 17 – 31 มีนาคม 57 ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ www.ditp.go.th วันที่ 2  เม.ย. 57 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์รับเจ้าหน้าที่เพิ่ม 13 อัตรา

Posts related