นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดทำโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาโดยได้ทำการคัดเลือกสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศเบื้องต้นนำร่องใน 3 กลุ่มสินค้า คือ ผ้าทอ จักสาน และขนมไทย ซึ่งกรมฯจะเข้าไปช่วยพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเหล่านี้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการอบรมเชิงลึก เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีการพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น และผลักดันออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ“กรมฯ จะเข้าไปช่วยพัฒนาสินค้าโดยนำความคิดสร้างสรรค์ใส่ลงไปเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก จดจำ และพัฒนาสินค้าออกมาเพื่อตอบโจทย์ของตลาดซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ ที่จะขายสินค้าได้มากขึ้น”ทั้งนี้ในการพัฒนาสินค้า กรมฯ จะนำผู้ประกอบการทั้ง 3กลุ่มไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นนำของไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงการไปศึกษาดูงานเมืองต้นแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้แนวคิดและการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ของตลาดแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยการสร้างเรื่องราวของสินค้าและการสร้างจุดจดจำของสินค้าด้วยตราสินค้า เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าท้องถิ่น

Posts related