นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการค้าภายในได้จัดทำ “โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกเพิ่มขึ้น” ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58  โดยการเพิ่มสภาพคล่องให้โรงสีและผู้ประกอบการค้าข้าวสามารถรับซื้อข้าวเปลือกในช่วงต้นฤดู เป็นการดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด และเกิดการแข่งขันกันรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น“วิธีดำเนินการรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสีและผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้าอยู่หรือธนาคารอื่นตามมูลค่าข้าวเปลือกที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เก็บสต๊อกไว้  ในอัตรา 3% ต่อปี ตามระยะเวลาที่เก็บรักษาสต๊อกไว้ 3 – 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่กู้ เพื่อรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2557/58  จากเกษตรกรในราคานำตลาด ตันละ 100 – 200 บาท” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์อัดมาตรการพยุงราคาข้าว

Posts related